×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Ochotnicza Straż Pożarna w Szklarskiej Porębie ma nowy wóz ratowniczo-gaśniczy

Single track — zrównoważone trasy rowerowe. Przebudowa dróg i ścieżek leśnych na terenie Szklarskiej Poręby

Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego przy ul. 11 Listopada 2 w Szklarskiej Porębie

Zakończył się remont drogi gminnej przebiegającej przez ul. 1 Maja sfinansowanego przez Fundusz Dróg Samorządowych

Czesko-polskie zagospodarowanie widokowych walorów Gór Izerskich i Karkonoszy

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Szklarskiej Porębie, poprzez rozbudowę i przebudowę budynku byłej stolarni WOP przy ul. 1-go Maja na potrzeby budynku biurowo-socjalnego Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej wraz z budową wiat, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną.

Wsparcie finansowe wymiany ogrzewania na ekologiczne

E-AKTYWNI MIESZKAŃCY MIASTA SZKLARSKIEJ PORĘBY - wchodzimy na wyższy poziom

Od 23 maja do 30 sierpnia 2018 r. w Szklarskiej Porębie prowadzone były prace polegające na zdemontowaniu, wywiezieniu oraz utylizacji materiału izolacyjnego zawierającego azbest

Projekt „Dolnośląscy Liderzy e-Rozwoju JST” o numerze: POWR.02.18.00-00-0022/17 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Termomodernizacja szkoły — w trosce o komfort i klimat

Rozwój infrastruktury dla potrzeb edukacji ekologicznej społeczeństwa poprzez utworzenie ścieżki przyrodniczej na obszarach NATURA 2000 w Szklarskiej Porębie

Realizujemy projekt pn. „Interaktywna Szklarska Poręba – okno na świat dla każdego” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba i Karpacz

ROWEROWA KRAINA jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa

Przebudowa i zagospodarowanie zabytkowego parku wokół domu Carla i Gerharta Hauptmannów

Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa funkcjonuje w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 (Oś priorytetowa 3: Wspieranie współpracy społeczności lokalnych, Dziedzina wsparcia 3.3: Fundusz Mikroprojektów)

Oznakowanie atrakcji turystycznych jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa

Ułatwienie dostępu do miejsc atrakcyjnych turystycznie oraz poprawa komunikacji drogowej w Szklarskiej Porębie poprzez przebudowę ul. 11-go Listopada

Projekty realizowane przez Miasto Szklarska Poręba w latach 2007-2013

Tworzenie zintegrowanych polsko-czeskich struktur współpracy w zakresie zapobiegania i usuwania skutków klęsk żywiołowych w pasie transgranicznym

Komputer do nauki trafił do ucznia ze Szklarskiej Poręby w ramach programu PPGR

Panele fotowoltaiczne na podwórku przedszkola

Szklarskoporębskie maluchy energetycznie zabezpieczone

Wsparcie finansowe wymiany ogrzewania na ekologiczne