×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

 

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi:  5 345 254,00 PLN  w tym:  4 543 465,90 PLN z budżetu środków europejskich, 801 788,10 PLN z budżetu państwa

Celem projektu jest zapewnienie darmowego dostępu do Internetu gospodarstwom domowym z terenu miasta Szklarska Poręba zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej lub ze względu na niepełnosprawność oraz dla 8 placówek podległych Miastu Szklarska Poręba w ramach działań koordynacyjnych. W tym celu projekt zakłada budowę sieci szerokopasmowej, która będzie zapewniać dostęp do Internetu dla Beneficjentów Ostatecznych. 

W ramach projektu przewiduje się realizację głównych działań, takich jak:

  • zapewnienie dostępu do Internetu 55 gospodarstwom domowym oraz 8 placówkom objętym projektem,
  • budowa 10 stacji bazowych,
  • budowa 9 radiolinii,
  • budowa przyłączy do 63 budynków,
  • zakup sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi oraz oprogramowaniem i podłączenie Internetu,
  • szkolenie beneficjentów z zakresu obsługi sprzętu komputerowego oraz aplikacji komputerowych i Internetu.

Okres realizacji projektu: 1.10.2013 r. – 30.6.2015 r.

8 OŚ PRIORYTETOWA: „SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE-ZWIĘKSZANIE INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI” DZIAŁANIE 8.3 „PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU – EINCLUSION”