×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

OsobaKontakt
 

Mirosław Graf

Burmistrz

 • Kierowanie bieżącymi sprawami miasta i reprezentowanie go na zewnątrz
 • Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych
Pokój nr 8
telefon: 757 547 708
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Zbigniew Misiuk

Zastępca Burmistrza

 • Kierowanie Referatami: Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej • Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości • Projektów Współfinansowanych i Zamówień Publicznych
 • Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej
Pokój nr 10
telefon: 757 547 708
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Agnieszka Gwóźdź

Sekretarz Miasta

 • Kierowanie Referatem Organizacji i Spraw Społecznych
 • Wewnętrzna organizacja pracy i nadzór nad obsługą interesantów
Pokój nr 13
telefon: 757 547 703
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Agata Skowrońska

Skarbnik Miasta

 • Kierowanie Referatem Spraw Finansowych
 • Przygotowanie i wykonanie budżetu miasta
 • Podatki i opłaty lokalne
 • Gospodarka finansowa gminy
Pokój nr 17
telefon: 757 547 702
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Referat Organizacji i Spraw Społecznych
 

Oliwia Mitura

Zastępca Kierownika

 • Zastępstwo kierownika referatu
 • Prowadzenie spraw z zakresu nadzoru administracyjnego nad publicznymi szkołami i przedszkolem
 • Prowadzenie spraw z zakresu nadzoru finansowego nad publicznymi szkołami i przedszkolem
 • Prowadzenie rejestru mieszkańców zameldowanych na pobyt stały lub czasowy oraz ewidencja w tym zakresie
 • Sporządzanie aktów Urzędu Stanu Cywilnego i rejestracja zdarzeń stanu cywilnego
 • Realizacja wniosków o wydanie dokumentu stwierdzającego tożsamość
Pokój nr 3
telefon: 757 547 713 / 735
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Joanna Cirko

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (USC)

 • Rejestracja zdarzeń stanu cywilnego
 • Sporządzanie aktów stanu cywilnego
 • Realizacja wniosków o wydanie dokumentu stwierdzającego tożsamość
 • Organizowanie uroczystości jubileuszowych
 • Prowadzenie rejestru mieszkańców zameldowanych na pobyt stały lub czasowy oraz ewidencji w tym zakresie
 • Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców
 • Prowadzenie rejestracji i ewidencji przedpoborowych
 • Zgłaszanie wniosków w zakresie potrzeb świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony
 • Obsługa biura Rady miejskiej
Pokój nr 3
telefon: 757 547 714
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Ewa Bartosik

Podinspektor ds. Administracji i Sekretariatu

 • Podejmowanie czynności techniczno-organizacyjnych związanych z przyjmowaniem interesantów przez Burmistrza i Zastępcę Burmistrza
 • Zaopatrywanie Urzędu w druki, formularze, materiały biurowe, kancelaryjne
 • Prowadzenie spraw z zakresu skarg i wniosków
Pokój nr 8
telefon: 757 547 708
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Magdalena Żwirko

Urlopowana

 
 

Małgorzata Grześkiewicz

Inspektor ds. Obsługi Interesanta

 • Przyjmowanie podań i wniosków
 • Ewidencja, rejestracja, rozdział i rozliczanie korespondencji oraz przesyłek
 • Udzielenie informacji o trybie i sposobie załatwienia sprawy
Pokój nr 3
telefon: 757 547 700
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Andrzej Starczyk

Informatyk

 • Obsługa informatyczna urzędu
 • Konserwacja sprzętu komputerowego będącego na wyposażeniu urzędu i jego bieżące naprawy
 • Realizacja projektów związanych z elektronicznym usprawnieniem funkcjonowania urzędu i obsługi interesantów
 • Aktualizacja, prowadzenie Miejskiego Biuletynu Informacji Publicznej
 • Opieka nad siecią
Pokój nr 3
telefon: 757 547 707
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
 

Edyta Bielecka

Kierownik Referatu

 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • wykonywanie czynności związanych z ewidencjonowaniem należności za nieruchomości udostępnione z zasobu
 • prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego

Pokój nr 11
telefon: 757 547 715
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Aneta Żywicka-Hołownia

Zastępca Kierownika

 • przygotowanie i prowadzenie postępowania w sprawach związanych z podziałami, scalaniem nieruchomości oraz rozgraniczeń nieruchomości
 • zapewnienie wyceny nieruchomości
 • tworzenie zasobu nieruchomości na cele zabudowy oraz planów wykorzystania zasobu;
 • oddawaniem nieruchomości w trwały zarząd
 • prowadzenie spraw w zakresie zbywania nieruchomości niezabudowanych, zabudowanych, lokalowych wchodzących w skład zasobu w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej, a także nabywania tych nieruchomości do zasobu
 • prowadzenie spraw w zakresie obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi
Pokój nr 11
telefon: 757 547 710
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Anna Kuliczkowska

Inspektor ds. Gospodarowania Nieruchomościami

 • prowadzenie spraw sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym
 • prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości
 • prowadzenie spraw komunalizacji mienia
 • ujawnianie prawa własności i użytkowania wieczystego w księgach wieczystych
 • prowadzenie spraw rekompensat z tytułu mienia pozostawionego poza granicami RP
Pokój nr 11
telefon: 757 547 736
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Marcin Mitura

Inspektor ds. Gospodarowania Nieruchomościami

 • prowadzenie spraw z zakresu wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania nieruchomości w drodze bezprzetargowej
 • prowadzenie ewidencji umów dzierżaw i użytkowania wieczystego
 • kontrola realizacji umów dzierżaw i użytkowania wieczystego
 • prowadzenie systemu informacji przestrzennej
 • wydawanie zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Pokój nr 11
telefon: 757 547 726
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Katarzyna Pałka

Inspektor ds. Gospodarowania Nieruchomościami

 • prowadzenie spraw dot. zawarcia umów najmu na lokale z zasobu mieszkaniowego gminy
 • prowadzenie spraw nabycia nieruchomości gruntowych w obrębie działek w trybie art. 209 ugn.
 • przygotowanie i prowadzenie spraw związanych ze zbyciem lokali mieszkalnych na rzecz najemców
 • realizacja wniosków o zwrot kaucji za nabycie lokali mieszkalnych
 • realizacja wniosków i wydawanie zaświadczeń  wyrażających zgodę na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej
 • prowadzenie spraw dotyczących aktualizacji stanu prawnego nieruchomości lokalowych, w szczególności w zakresie regulacji udziałów procentowych w częściach wspólnych budynku i gruntu
 • prowadzenie postępowań w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji celu publicznego
Pokój nr 14
telefon: 757 547 739
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Piotr Rubaj

Inspektor ds. Planowania przestrzennego i Inwestora

 • przygotowywanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • przygotowywanie materiałów związanych z organizacją konkursów architektonicznych i urbanistycznych
 • prowadzenie innych spraw w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony zabytków i opiece nad zabytkami
 • udzielanie informacji w zakresie wymaganych dokumentów umożliwiających otrzymanie pozwolenia na budowę, wydawanie decyzji
Pokój nr 14
telefon: 757 547 712
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Małgorzata Jarecka

Podinspektor ds. Rozwoju i Planowania Przestrzennego

Urlopowana

 
Referat Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej
 

Janusz Wnuczak

Kierownik Referatu

 • planowanie rzeczowo-finansowe inwestycji miejskich
 • określanie danych wyjściowych do projektowania i kosztorysowania
 • gromadzenie dokumentów do rozpoczęcia realizacji zadań inwestycyjnych wraz z organizacją przetargów zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
Pokój nr 15
telefon: 757 547 711
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Romuald Maly

Podinspektor ds. Inwestycji Miejskich

 • przekazywanie placu budowy dla wykonawców robót inwestycyjnych
 • zgłaszanie, zawiadamianie o rozpoczęciu i zakończeniu zadań inwestycyjnych właściwym organom i instytucjom
 • koordynacja prac inspektorów nadzoru w zakresie prowadzonych robót podczas realizacji zadań inwestycyjnych
 • organizowanie i uczestnictwo w odbiorach oddawanych do użytku obiektów budowlanych
Pokój nr 15
telefon: 757 547 731
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

wakat

Inspektor ds. Inwestycji Miejskich

 • prowadzenie spraw w zakresie koordynacji robót w pasie drogowym
 • przygotowywanie i prowadzenie postępowania w sprawach z zakresu zajęcia pasa drogowego
 • planowanie inwestycji drogowych i nadzór nad ich realizacją
 • prowadzenie okresowej kontroli stanu dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich i innych urządzeń związanych z drogą
 • nadzorowanie i koordynacja działalności podmiotów wykonujących usługi komunalne w zakresie odśnieżania i oświetlenia miasta, dostawy energii elektrycznej, cieplnej i gazu
Pokój nr 15
telefon: 757 547 711
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Magdalena Miś

Podispektor ds. Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej

 • prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów inżynierskich
 • prowadzenie okresowej kontroli stanu dróg, chodników, obiektów inżynierskich i innych urządzeń związanych z drogą ( zgodnie z obowiązującymi przepisami)
 • udzielanie zamówień w zakresie przeprowadzanych remontów w drogach, chodnikach, obiektach inżynierskich oraz nadzór nad realizacją
 • prowadzenie zaangażowania wydatków na poszczególnych kontach zgodnie z założeniami budżetu - wnioskowanie o dodatkowe środki na realizację zadań
 • nadzorowania w zakresie prawidłowego ustawiania i uzupełniania zniszczonego oznakowania drogowego na terenie miasta
 • współpraca z innymi zarządcami dróg w zakresie utrzymania
 • nadzorowanie i koordynacja działalności podmiotów wykonujących usługi komunalne w zakresie odśnieżania
 • współpraca z właścicielem sieci energetycznej na której umieszczone są oprawy oświetlenia ulicznego (umowa, faktury)
 • sprawdzanie opisywanie faktur oświetlenia ulicznego, wyłonienie wykonawcy, przygotowanie umowy, nadzór, kontrola w zakresie iluminacji świątecznych
Pokój nr 15
telefon: 757 547 749
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Sylwia Ochmańska
w zastępstwie Julity Sochackiej

Inspektor ds. Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa

 • prowadzenie spraw w zakresie koordynacji robót w pasie drogowym
 • przygotowywanie i prowadzenie postępowania w sprawach z zakresu zajęcia pasa drogowego
 • planowanie inwestycji drogowych i nadzór nad ich realizacją
 • prowadzenie okresowej kontroli stanu dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich i innych urządzeń związanych z drogą
 • nadzorowanie i koordynacja działalności podmiotów wykonujących usługi komunalne w zakresie odśnieżania i oświetlenia miasta, dostawy energii elektrycznej, cieplnej i gazu
Pokój nr 15
telefon: 757 547 730
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Artur Maćkowiak

Podinspektor ds. Ochrony Przyrody, Zieleni Miejskiej i Lasów Komunalnych

 • Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki leśnej w lasach komunalnych
 • Sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem zieleni miejskiej i pomników przyrody
 • Prowadzenie spraw z zakresu drzewostanu w mieście
 • Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody

Pokój nr 15
telefon: 757 547 732
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Magdalena Zajączkowska

Zastępca Kierownika

 • prowadzenie spraw dotyczących ochrony środowiska oraz warunków korzystania z jego zasobów
 • projektowanie planu i programu GFOŚiGW
 • udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
 • podejmowanie działań zapobiegających zagrożeniom środowiska
 • prowadzenie spraw z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Pokój nr 16
telefon: 757 547 746
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Natalia Pilawska

Inspektor ds. Gospodarki Odpadami

Urlopowana

Pokój nr 16
telefon: 757 547 733
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Elżbieta Drożniak

Inspektor ds. Gospodarki Odpadami

 • weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • weryfikacja deklaracji
 • prowadzenie postępowań w sprawach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pokój nr 16
telefon: 757 547 733
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Referat Budżetu i Finansów Miasta
 

Anna Boleszczuk

Zastępca Skarbnika Miasta

 • księgowanie dochodów i wydatków na kontach syntetycznych i analitycznych budżetu Miasta
 • rozdzielanie i dekretacja dowodów bankowych
 • prowadzenie rachunkowości kasowej
 • ewidencja sprawozdań jednostkowych: Urzędów Skarbowych, szkół, przedszkoli Miejskiego Ośrodka  Społecznej
 • ewidencja pozabilansowa planów dochodów i wydatków
 • sporządzanie bilansów rocznych (jednostkowych, zbiorczych, skonsolidowanych), rachunku zysku i strat oraz zestawienia zmian funduszu
Pokój nr 17
telefon: 757 547 729
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Krystyna Koman-Prokopiuk

Główna księgowa

 • prowadzenie rachunkowości jednostki i organu
 • zapewnienie obsługi finansowo-księgowej urzędu
 • rozdzielanie i dekretacja dowodów bankowych
Pokój nr 17
telefon: 757 547 723
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Agata Mamysz

Inspektor ds. podatków, opłat i kontroli podatkowej

 • podatek od nieruchomości od os. fizycznych i prawnych (wymiar, odwołania, rozłożenia, umorzenia, pomoc publiczna, sprawozdania)
 • podatek rolny, leśny, od os. fizycznych i prawnych (wymiar, odwołania, rozłożenia, umorzenia, sprawozdania)
 • łączne zobowiązanie pieniężne od os. fizycznych (wymiar, odwołania, rozłożenia, umorzenia, sprawozdania)
 • podatek od środków transportowych (wymiar, sprawozdania)
 • podatek akcyzowy

Pokój nr 18
telefon: 757 547 738
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Renata Kapucka

Inspektor ds. podatków, opłat i kontroli podatkowej

 • podatek od nieruchomości od os. fizycznych i prawnych (wymiar, odwołania, rozłożenia, umorzenia, pomoc publiczna, sprawozdania)
 • podatek rolny, leśny, od os. fizycznych i prawnych (wymiar, odwołania, rozłożenia, umorzenia, sprawozdania)
 • łączne zobowiązanie pieniężne od os. fizycznych (wymiar, odwołania, rozłożenia, umorzenia, sprawozdania)
 • podatek od środków transportowych (wymiar, sprawozdania)
 • podatek akcyzowy

Pokój nr 18
telefon: 757 547 721
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Magdalena Berbecka

Inspektor ds. podatków, opłat i kontroli podatkowej

 • podatek od nieruchomości os. fizyczne i prawne – wymiar, odwołania, rozłożenia, umorzenia, pomoc publiczna, sprawozdania
 • podatek rolny, leśny os. fizyczne i prawne – wymiar, odwołania, rozłożenia, umorzenia, sprawozdania
 • podatek od środków transportowych – wymiar, sprawozdania
 • opłata targowa – wymiar – postępowanie dla osób odmawiających płacenia
 • opłata za zajęcie pasa i wbudowanie urządzeń – rejestr decyzji, księgowanie, upomnienia, sprawozdania
 • rejestr kwitariuszy i akcyza
Pokój nr 18
telefon: 757 547 719
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Katarzyna Piś

Inspektor ds. podatków, opłat i kontroli podatkowej

 • ewidencja dochodów majątkowych
 • prowadzenie spraw ubezpieczenia majątku
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia, naliczanie umorzenia środków trwałych, przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych
 • księgowanie dochodów z tytułu dzierżaw, sprzedaży  nieruchomości

Pokój nr 17
telefon: 757 547 716
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Monika Gryz

Inspektor ds. podatków, opłat i kontroli podatkowej

 • przeprowadzanie kontroli podatków i opłat oraz poboru opłaty miejscowej na terenie miasta
 • sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli
 • prowadzenie rejestru jednostek kontrolowanych
 • rejestr kwitariuszy
 • wydawanie postanowień i decyzji dotyczących opłaty miejscowej
Pokój nr 18
telefon: 757 547 747
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Ewa Stępień

Inspektor ds. podatków, opłat i kontroli podatkowej

 • przeprowadzanie kontroli podatków i opłat oraz poboru opłaty miejscowej na terenie miasta
 • sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli
 • prowadzenie rejestru jednostek kontrolowanych
Pokój nr 1
telefon: 757 547 704
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Katarzyna Lorenc

Inspektor ds. księgowości i opłat

 • księgowość podatku  od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego
 • księgowość użytkowania wieczystego, opłaty reklamowej, opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej
 • opłata targowa
 • opłata eksploatacyjna (wymiar, księgowość, opłaty)
Pokój nr 18
telefon: 757 547 725
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Agnieszka Kwapińska-Badko

Podinspektor ds. windykacji

 • windykacja należności z tytułu podatków i opłat lokalnych w zakresie: podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, opłaty miejscowej, opłaty za odpady komunalne, za zajęcie pasa drogi, opłaty od posiadania psa, od środków transportowych, mandatów
 • zabezpieczenie należności z tytułu podatków i opłat
 • wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu w płatnościach podatkowych

Pokój nr 18
telefon: 757 547 727
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Marta Olas

Inspektor ds. rozliczeń finansowych, kadr i płac

 • sporządzanie list płac pracowników urzędu oraz naliczanie wynagrodzeń z tytułu m.in. umów o dzieło i zlecenie
 • prowadzenie spraw pracowniczych
 • rozliczanie składek i odprowadzanie ich na rachunek ZUS
 • sporządzanie informacji podatkowych do Urzędu Skarbowego
 • obsługa bankowa urzędu
Pokój nr 17
telefon: 757 547 720
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Małgorzata Myszak

Podinspektor ds. obsługi kasy

 • Obsługa kasowa

KASA otwarta w godz. 9-14

Pokój nr 1
telefon: 757 547 734
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Referat Promocji Miasta (PM)
Budynek Informacji Turystycznej Jedności Narodowej 1A
 

Agnieszka Rozenek

Kierownik Referatu

 • inicjowanie i prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej na terenie miasta, w kraju i zagranicą
 • utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu
 • przeprowadzanie kampanii medialnych
 • opracowywanie kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych
 • promocja miasta na targach turystycznych oraz giełdach krajowych i zagranicznych
 • tworzenie kanałów dystrybucji materiałów reklamowo-promocyjnych i kreowanie pozytywnego wizerunku miasta
telefon: 757 547 744
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Krystian Bromblik

Inspektor ds. Promocji Miasta, Informacji Turystycznej i Turystyki

 • prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej
 • promocja miasta na targach turystycznych oraz giełdach krajowych i zagranicznych, podczas festiwali i wydarzeń sportowych
 • promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców i turystów
 • opracowywanie kalendarza wydarzeń
 • przygotowanie i wysyłanie informacji prasowych dotyczących wydarzeń sportowych odbywających się w Szklarskiej Porębie
telefon: 757 547 742
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Katarzyna Brol

Inspektor ds. Promocji, Informacji Turystycznej i Turystyki

 • prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej
 • promocja miasta na targach turystycznych oraz giełdach krajowych i zagranicznych, podczas festiwali i wydarzeń sportowych
 • promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców i turystów
 • opracowywanie kalendarza wydarzeń
 • przygotowanie i wysyłanie informacji prasowych dotyczących wydarzeń sportowych odbywających się w Szklarskiej Porębie

telefon: 757 547 740
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Aneta Kubiela

Inspektor ds. Promocji, Informacji Turystycznej i Turystyki

 • prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej
 • promocja miasta na targach turystycznych oraz giełdach krajowych i zagranicznych, podczas festiwali i wydarzeń sportowych
 • promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców i turystów
 • opracowywanie kalendarza wydarzeń
 • przygotowanie i wysyłanie informacji prasowych dotyczących wydarzeń sportowych odbywających się w Szklarskiej Porębie
telefon: 757 547 748
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Kinga Iwanicka

Podinspektor ds. Promocji Miasta, Kultury i Kultury Fizycznej

 • prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej
 • prowadzenie promocyjno-informacyjnych serwisów internetowych miasta oraz stron (profilów) w mediach społecznościowych.
 • promocja miasta na targach turystycznych oraz giełdach krajowych i zagranicznych, podczas festiwali i wydarzeń sportowych
 • wykonywanie zadań z zakresu promocji miasta, kultury i kultury fizycznej
 • opracowywanie kalendarza wydarzeń
 • zbieranie i przetwarzanie informacji w zakresie kulturalnej i sportowej oferty miasta
telefon: 757 547 748
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Arkadiusz Lipin

Zastępca kierownika referatu
Redaktor serwisu internetowego
Koordynator ds. dostępności

 • redakcja miejskiego serwisu informacyjnego
 • zarządzanie informacją promocyjną w Internecie
 • współpraca przy tworzeniu materiałów promocyjnych miasta
 • monitorowanie działalności UM w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez UM

telefon: 757 547 743
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
 

Marcin Wylegała

Inspektor ds. BHP i Ochrony P. Poż.
Komendant Miejski Ochrony Przeciwpożarowej

 • pełnienie służby BHP i ochrony p. poż w urzędzie

Budynek OSP
ul. Jedności Narodowej 32
telefon: 757 547 717
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Zarządzanie kryzysowe

 

Marcin Wylegała

Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego

 • ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń
 • przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie Burmistrzowi wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w miejskim planie reagowania kryzysowego
 • kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy
UM Granitowa 2, pok. 3
telefon: 757 547 700 
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Straż Miejska

telefon alarmowy (czynny w godzinach pracy SM)

603 376 607

 

Patryk Pyczak

pełniący obowiązki Komendanta Straży Miejskiej

ul. Jedności Narodowej 32
telefon: 75 717 39 41
komórkowy 605 499 077
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Miłosz Butrym

Strażnik Straży Miejskiej

ul. Jedności Narodowej 32
telefon: 75 717 39 41
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Krystian Klich

Strażnik Straży Miejskiej

ul. Jedności Narodowej 32
telefon: 75 717 39 41
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Adrian Szablewski

Strażnik Straży Miejskiej

ul. Jedności Narodowej 32
telefon: 75 717 39 41
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Grzegorz Cirko

Aplikant Straży Miejskiej

ul. Jedności Narodowej 32
telefon: 75 717 39 41
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.