×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Krótka geneza powstania Miejskiej Rady Seniorów w Szklarskiej Porębie:

 • Do Burmistrza Szklarskiej Poręby w dniu 9 listopada 2017 r.  wpłynął wniosek o utworzenie Miejskiej Rady Seniorów w Szklarskiej Porębie wraz z propozycją projektu uchwały i statut. Inicjatorzy powstania Miejskiej Rady Seniorów: Andrzej Ślazyk, Irena Kubera i Janina Gerczak
 • 10 stycznia 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Szklarskiej Porębie odbyło się spotkanie grupy inicjatywnej z Sekretarzem miasta i Anną Adamczyk- Inspektorem ds. Rady Miejskiej
 • 28 lutego 2018 roku Uchwałą nr LIV/602/18 Rada Miejska w Szklarskiej Porębie powołała Miejską Radę Seniorów i nadała jej pierwszy statut stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.
 • 20 marca 2018 roku ogłosiłem nabór do miejskiej Rady Seniorów, a następnie 14 maja 2018 roku podałem do publicznej wiadomości wyniki naboru do Miejskiej Rady Seniorów (zgłosiło się 7 kandydatów i wszyscy oni po spełnieniu wymogów formalnych weszli w skład Miejskiej Rady Seniorów.

Skład Miejskiej Rady Seniorów, kadencja 2018-2023:

 1. Gabriela Orłowska
 2. Anna Gradoń
 3. Andrzej Ślazyk
 4. Wiesław Kondraciuk
 5. Janina Gerczak
 6. Irena Kubera
 7. Łukasz Majcherek

Zarząd Miejskiej Rady Seniorów:

 • Przewodniczący MRS- Andrzej Ślazyk
 • Wiceprzewodniczący MRS- Irena Kubera
 • Sekretarz MRS- Anna Gradoń

Głównym celem działania Rady jest tworzenie warunków do wykorzystania potencjału środowisk senioralnych Miasta Szklarska Poręba poprzez ich reprezentowanie, wzmacnianie, integrowanie i pobudzanie aktywności obywatelskiej.

Cele szczegółowe Rady to:

 1. reprezentowanie praw osób starszych i ich środowisk wobec władz Miasta Szklarska Poręba
 2. tworzenie pozytywnego wizerunku seniorów
 3. włączenie osób starszych w życie publiczno – społeczne Miasta Szklarska Poręba
 4. wspieranie wszelkich form aktywności osób starszych
 5. zapobieganie i przełamywanie marginalizacji seniorów
 6. solidarność międzypokoleniowa
 7. budowanie pozytywnego wizerunku i autorytetu starszego pokolenia
 8. profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego stylu życia
 9. rozwój oferty kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej

Rada realizuje cele poprzez:

 1. Ścisłą współpracę z władzami samorządowymi Miasta Szklarska Poręba przy rozstrzyganiu kwestii istotnych z punktu widzenia oczekiwań i potrzeb osób starszych.
 2. Współpracę z Burmistrzem Miasta oraz innymi partnerami życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego Miasta Szklarska Poręba.
 3. Zbieranie informacji na temat potrzeb seniorów zamieszkałych na terenie Miasta Szklarska Poręba.
 4. Konsultowanie i opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej i decyzji administracyjnych dotyczących seniorów.
 5. Wypracowanie i przyjmowanie wspólnych stanowisk odnośnie zagadnień dotyczących osób starszych, w tym również w sprawach konfliktowych dla środowisk seniorskich.
 6. Udział w tworzeniu programów współpracy i innych dokumentów planistycznych z Samorządem Miasta Szklarska Poręba.
 7. Dokonywanie wyboru i monitorowanie pracy przedstawicieli Rady w ciałach opiniodawczo-doradczych, powołanych przez administrację Miasta Szklarska Poręba.
 8. Współpracę z mediami w celu budowania pozytywnego wizerunku seniorów.
 9. Programowanie aktywności w zakresie kultury, rekreacji, turystyki i edukacji.
 10. Opiniowanie i wnioskowanie w sprawach służących rozwojowi działań na rzecz osób starszych i solidarności międzypokoleniowej.
 11. Współpraca z organizacjami i instytucjami społecznymi w sprawach planowania i podejmowania działań na rzecz osób starszych.
 12. Upowszechnianie wiedzy o potrzebach, prawach i możliwościach osób starszych

Więcej o Miejskiej Radzie Seniorów w biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.szklarskaporeba.bip.net.pl