×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

 

Tytuł projektu:
„Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba i Karpacz“ nr CZ.3.22/1.3.00/09.01555.
„Spolupráce a výměna zkušeností mezi hasiči v obcích Lánov, Szklarska Poręba a Karpacz“ nr CZ.3.22/1.3.00/09.01555.

Partner Wiodący/Vedouci Partner: Gmina Lanov, Obec Lánov.
Partnerzy Projektu/ Partneři projektu: Miasto Szklarska Poręba, Město Szklarska Poręba, Gmina Karpacz, Obec Karpacz.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Przekraczamy granice /  Překračujeme hranice

Tytuł projektu:
„Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba i Karpacz“ nr CZ.3.22/1.3.00/09.01555.
„Spolupráce a výměna zkušeností mezi hasiči v obcích Lánov, Szklarska Poręba a Karpacz“ nr CZ.3.22/1.3.00/09.01555.

Partner Wiodący/Vedouci Partner: Gmina Lanov, Obec Lánov.
Partnerzy Projektu/ Partneři projektu: Miasto Szklarska Poręba, Město Szklarska Poręba, Gmina Karpacz, Obec Karpacz.

Całkowita wartość projektu, Celkové výdaje projektu:  707346,76 Euro.
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu Gminy Lanov, Celkové způsobilé výdaje projektu Obec Lanov: 285 167,32 Euro.
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu Miasto Szklarska Poręba, Celkové způsobilé výdaje projektu Město Szklarska Poręba: 22 187,50 Euro.
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu Gminy Karpacz, Celkové způsobilé výdaje projektu Obec Karpacz: 399 991,94 Euro.

Opis Projektu:
Podczas wizyt w Lánovie,polskich partnerów zainteresowała aktywna praca turejszej OSP.W Lánovie istnieją długie tradycje pracy OSP zarówno z dorosłymi,jak dziećmi (obecnie OSP liczy sobie ok.150 członków).Ze wspólnych rozmów przedstawicieli gmin wynikła propozycja pogłębienia współpracy ochotniczych jednostek strażackich,która polegać będzie na wspólnych ćwiczeniach,przekazywaniu doświadczeń w zakresie interwencji i wychowania młodzieży.
W związku z koniecznością modernizacji remizy straż. oraz zaplecza dla ochotniczej straży pożarnej partner wiodący zamierza wyremontować obiekt remizy oraz wybudować dobudówkę.Jednocześnie rozważa zakup wyposażenia materialnego i technicznego (dla centrum operacyjno-zarządzającego oraz dla działań strażaków).Poprzez remont remizy oraz zakup wyposażenia materialnego zmodernizowane zostanie zaplecze i wyposażenie strażaków, które wykorzystane będzie następnie podczas wspólnych ćwiczeń,spotkań i szkoleń.
Szklarska Poręba zakupi w ramach projektu wyposażenie techniczne,które wykorzystane będzie podczas wspólnych spotkań i ćwiczeń.Chodzi o motopompę i węże. Zorganizuje także kilka ćwiczeń i spotkań,w których uczestniczyć będą także zawodowi strażacy ze Szklarskiej Poręby.
Gmina Karpacz wybuduje Remizę Strażacką jako I etap Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz zorganizuje kilka spotkań i ćwiczeń dla młodych i dorosłych strażaków. Celem pokazów młodych strażaków z Lánova w Karpaczu jest wywołanie zainteresowania takimi działaniami również wśród młodzieży Karpacza.
Jednym z wspólnych produktów będzie także wydanie ulotki informacyjnej z opisem zachowania podczas sytuacji kryzysowej na terenie partnerskiego państwa i słownik specjalistycznych wyrażeń i rozkazów.
Współpraca jednostek strażackich obywać się będzie na 3 poziomach:

 1. przekazywanie doświadczeń w wychowaniu młodzieży strażackiej,
 2. wspólne działania młodzieży strażackiej, 
 3. przekazywanie doświadczeń między dorosłymi strażakami.

Při návštěvách v Lánově polské partnery zaujala aktivní práce místního SDH. V Lánově existuje dlouhá tradice práce SDH na úrovni dospělých i dětí (v současné době má SDH cca 150 členů). Ze společných jednání představitelů obcí vyplynul záměr podpořit spolupráci jednotek dobrovolných hasičů, která budou zaměřena na společná cvičení, předávání zkušeností se zásahy a výchovou mládeže.
Z důvodu potřeby modernizace zbrojnice a zázemí pro dobrovolné hasiče zamýšlí vedoucí partner rekonstruovat objekt hasičské zbrojnice včetně vybudování nové přístavby. Současně uvažuje o nákupu materiálního a technického vybavení (pro řídící operační centrum a činnosti hasičů). Zrekonstruované zázemí a zakoupené vybavení bude použito při společných cvičeních, setkáních a školeních.
Sklářská Poreba si v rámci projektu zakoupí technické vybavení, které bude využito při společných setkáních a cvičeních. Jedná se o výkonnou motorovou pumpu a hadice. Dále uspořádá několik společných cvičení a setkání, kterých se budou účastnit i profesionální hasiči ze Sklář. Poreby.
Obec Karpacz vybuduje hasičskou zbrojnici jako 1. etapu Krizového centra řízení a zorganizuje několik setkání a cvičení na úrovni mladých a dospělých hasičů. Cílem ukázek mladých hasičů z Lánova v Karpaczi je vzbudit zájem o tuto aktivitu i mezi mládeží v Karpaczi.
K společným výstupům patří vydání inform. letáku s návodem postupu chování při vzniku krizové situace v partnerském státě a slovník odborných výrazů a povelů.
Spolupráce hasičských jednotek bude probíhat na třech úrovních.

 1. předávání zkušeností s výchovou hasičské mládeže,
 2. společné aktivity hasičské mládeže,
 3. předávání zkušeností mezi dospělými hasiči.

Główny cel projektu:
Głównym celem projektu jest stworzenie trwałej i intensywnej partnerskiej współpracy między ochotniczą strażą pożarną z Lánova, ze Szklarskiej Poręby i Karpacza dzięki czemu nastąpi poprawa bezpieczeństwa czesko-polskiego pogranicza.Partnerstwo zapewnione zostanie poprzez intensywną komunikację między strażakami, która będzie przebiegała w formie wspólnych spotkań kształceniowych i ćwiczeń oraz włączenie młodych strażaków-ochotników z Lánova.

Hlavním cílem projektu je vytvoření trvalé a intenzívní partnerské spolupráce mezi dobrovolnými hasiči z Lánova, Sklářské Poreby a Karpacze a tím zlepšení bezpečnosti v česko-polské příhraniční oblasti. Partnerství bude zajištěno intenzívní komunikací mezi hasiči, která bude mít podobu společných vzdělávacích setkání a cvičení včetně zapojení mladých dobrovolných hasičů z Lánova.

Harmonogram realizacji projektu na lata 2014 – 2015:
Gmina Lanov, Obec Lánov:

 1. Wykonawstwo robót  budowalnych remizy strażackiej, dodávku stavebních prací hasičské zbrojnice.
 2. Szkolenie przeciwpożarowe dla młodzieży, požární školení mládeže.
 3. Zawody młodzieżowe w technice pożarniczej, Mládežnické závody v požární technice.
 4. Wspólne spotkanie młodzieży w lanovie – gry i zabawy strażackie, Společné setkání mládeže v Lánově - hasičské soutěže a hry.
 5. Obóz strazacki dla młodzieży w Lanovie, Hasičský tábor pro mládež v Lánově.
 6. Szkolenie przeciwpożarowe połączone z ćwiczeniami dla strażaków, Protipožární cvičení spojené s cvičeními pro hasiče.
 7. Ćwiczenia taktyczne w Lanovie, Taktická cvičení v Lánově.
 8. Ćwiczenia w symulowanej akcji ratowniczej w Lanovie, Cvičení v improvizovaném zásahu v Lánově.
 9. Wydanie ulotki informacyjnej, Vydání informačního letáku.
 10. Uroczyste otwarcie remizy strażackiej, Slavnostního otevření hasičské zbrojnice.

Miasto Szklarska Poręba, Město Szklarska Poręba:

 1. Szkolenie przeciwpożarowe dla młodzieży, požární školení mládeže.
 2. Zakup węży tłocznych do motopompy ,zakoupení hasičských hadic k motorové pumpě.
 3. Zakup motopompy pożarniczej, zakoupení hasičské motorové pumpy.
 4. Wydanie ulotki informacyjnej, Vydání informačního letáku.
 5. Konferencja dotycząca akcji taktycznych, konference k taktickým akcím.
 6. Przeprowadzenie taktycznych transgranicznych ćwiczeń, uspořádání taktických přeshraničních cvičení.
 7. Stworzenie wspólnego słownika terminów specjalistycznych, vytvoření společného slovníku odborných pojmů.

Gmina Karpacz, Obec Karpacz:

 1. Wykonawstwo robót  budowalnych remizy strażackiej, dodávku stavebních prací hasičské zbrojnice.
 2. Szkolenie przeciwpożarowe dla młodzieży, požární školení mládeže.
 3. Zjazd zabytkowych wozów strażackich, Sjezd historických hasičských vozů.
 4. Wydanie ulotki informacyjnej, Vydání informačního letáku.
 5. Uroczyste otwarcie remizy strażackiej, Slavnostního otevření hasičské zbrojnice.
 6. Szkolenie lawinowe dla Strażaków, Lavinové školení pro hasiče.

W dniu 21.10.2014 roku Burmistrz Szklarskiej Poręby Grzegorz Sokoliński uroczyście przekazał motopompę pożarniczą strażakom z OSP Szklarska Poręba w ramach projektu unijnego „Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lánov, Szklarska Poręba i Karpacz“ . Jest to bardzo nowoczesna motopompa pożarnicza Rosenbauer Fox III wraz z wyposażeniem tj.  nowoczesną prądownicą, dziesięcioma odcinkami pożarniczymi W-52 powlekanymi zewnętrznie plastizolem oraz zespołem ssawnym do zasysania wody przez motopompę.
Nowa motopompa zastąpi starą wyeksploatowana motopompę służącą do tej pory wraz samochodem pożarniczym Star 266.
Strażacy zrobili odbiór techniczny motopompy, który wypadł doskonale i w tym samym dniu motopompa została wprowadzona do służby w podziale bojowym OSP Szklarska Poręba.