×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

 

„Ułatwienie dostępu do miejsc atrakcyjnych turystycznie oraz poprawa komunikacji drogowej w Szklarskiej Porębie poprzez przebudowę ul. 11-go Listopada” jest  realizowane w ramach Priorytetu nr 3 „Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013”.

Całkowita wartość Projektu:             5 396 091,54 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowane:         5 392 517,54 PLN
Dofinansowanie Projektu:            2 526 933,72 PLN

Celem projektu jest poprawa dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym poprzez przebudowę ulicy 11 Listopada. Wynikiem realizacji powyższego celu będzie również poprawa bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu komunikacyjnego miasta , zarówno zmechanizowanych jak i pieszych i rowerzystów .Obszar objęty inwestycją stanowi odcinek 1846, 57 m pasa drogowego ul. 11 Listopada oraz ul. Franciszkańskiej (na odcinku ok. 50 m). Projekt obejmuje:
1.    w części drogowej :
-    poszerzenie jezdni ulicy 11 Listopada o szerokość uzależniona od możliwości terenowych i własnościowych;
-    przebudowę polegającą na częściowym uzyskaniu przekroju poprzecznego o charakterze półulicznym ( z jednostronnym chodnikiem z obramowaniem krawężnikami);
-    budowę zatok parkingowych, mijanek,
-    zagospodarowanie  zielni z usunięciem drzew kolidujących z przebudową,
-    oznakowanie pionowe
2.     w części elektrycznej:
-    przebudowę istniejącej sieci oświetlenia drogowego
3.     w części  odwodnieniowej:
-    budowę kanalizacji deszczowej,
-    przebudowę przepustów drogowych pod ul. 11 Listopada na istniejących rowach i ciekach,
-    budowę wylotów wód deszczowych na przepustach drogowych i do rowów
4.    części telekomunikacyjnej:
-    przestawienie drewnianych słupów telekomunikacyjnych,
-    nabudowanie na trasie kabli nowej studni kablowej poza obrysem jezdni( z likwidacja istniejącej) oraz wzmocnienie do   typu „ciężkiego” studni na parkingu.
Charakterystyczne parametry techniczne ulicy:
-    klasa L1/2 (gminna, lokalna, jezdnia jednoprzestrzenna, dwa pasy ruchu);
-    prędkość projektowana – Vp =30 km/godz.,
-    prędkość miarodajna – Vm = 30 km/godz.,
-    szerokość jezdni – 4,5- 6,0 m
-    szerokość chodników: –  przy jezdni 1,0-2,5m, odsunięte od jezdni pasm zielni 1,5m,
-    długości projektowane:
a) ul. 11 Listopada na odc. Od ul. s. Wyszyńskiego do ul. Górnej ( w obrębie ul. Sanatoryjnej) 1708,84m
b) ul. 11 Listopada na odc. Od ul. Dolnej do ul. Górnej 137,73m,
Obiekty drogowe:
-    jezdnia ulicy – 10 790 m2,
-    jezdnia parkingów z płyt YOMB – 1 250 m2,
-    jezdnia parkingów z betonowej kostki na wyokrągleniach - 20 m2,
Chodniki : 1 820 m2,
Tereny zielone : 7 675 m2,
Obiekty liniowe sieci deszczowej:
-    siec kanalizacji deszczowej – 1 840 m2,
-    studzienki rewizyjne – 85 szt.,
-    przykanaliki do wpustów ulicznych – 200 mb,
-    wpusty deszczowe – 62 szt.
Przepusty drogowe odwodnienia:
-    przepusty rurowe Ø 80cm – 23, 5m,
-    przepusty rurowe Ø 100 cm – 12m,
Obiekty elektroenergetyczne:
-    słupy oświetleniowe 7m z wysięgnikami jednoramiennymi z oprawami 150 W – 78 szt.
-    słupy oświetleniowe 7 m z wysięgnikami dwuramiennymi z oprawami 150m – 1 szt.
-    kable oświetleniowe YAKXS 4x35mm2 – 2480 mb,
-    szafki oświetleniowe – 2 szt.
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(oraz budżetu Państwa / oraz budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego)
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013