×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

 

 

Tworzenie zintegrowanych polsko-czeskich struktur współpracy w zakresie zapobiegania i usuwania skutków klęsk żywiołowych w pasie transgranicznym.

Miasto Szklarska Poręba

Opis działań

 • Współpraca z wyznaczonym przez Partnera Wiodącego Zespołem Zarządzającym Projektem
 • Współpraca przy organizacji trzech warsztatów tematycznych w zakresie przygotowania szczegółowego programu warsztatów, rekrutacji uczestników,dystrybucji materiałów powarsztatowych dla zainteresowanych osób indywidualnych i środowisk
 • Zakup pojazdu specjalistycznego z funkcją ratownictwa ekologicznego
 • Współpraca przy organizacji i wzięcie udziału we wspólnych ćwiczeniach  szkoleniowych z udziałem nowo zakupionych pojazdów specjalistycznych i sprzętu ewakuacyjnego
 • Współpraca w promocji projektu: przekazywanie danych do publikacji na stronie www, folderów informacyjnych, ulotki informacyjnej oraz dystrybucja materiałów i gadżetów promocyjnych wśród społeczności lokalnej
 • Wykonanie obowiązkowych tablic pamiątkowych i naklejek informujących o współfinansowaniu zakupu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tvoření integrovaných polsko-českých struktur spolupráce v oblasti předcházení a odstraňování následků živelných pohrom v přeshraničním pásmu.

Město Szklarska Poręba

Popis activit

 • Spolupráce s Řídicí skupinou projektu určenou Vedoucím partnerem
 • Spolupráce při organizaci tří tématických workshopů v oblasti přípravy podrobného programu workshopů, nábor účastníků, distribuce materiálů po workshopu pro jednotlivé zainteresovanéosoby a střediska

 • Zakoupení speciálního vozidla se záchranou ekologickou funkcí
 • Spolupráce na organizaci a účastnění se společných školeni cvičení za účasti nově zakoupených specialistických dopravních prostředků a evakuačního vybavení
 • Spolupráce na propagaci projektu: předávání dat k publikaci na internetových stránkách, informačních souborech, informačních letácích a distribuce materiálů a propagačních novinmezi místní společností
 • Vyhotovení povinných památečních tabuli a informačních etiketek o spolufinancování pořízení z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

„Przekraczamy granice”  „Překračujeme hranice“

PROJEKT

Tworzenie zintegrowanych polsko-czeskich struktur współpracy w zakresie zapobiegania i usuwania skutków klęsk żywiołowych w pasie transgranicznym
Tvoření integrovaných polsko českých struktur spolupráce v oblasti předcházenía odstraňování následků živelných pohrom v příhraničním pásmu
Partner Wiodący/Vedouci Partner - Gmina Miejska Piechowice
Partnerzy Projektu/ Partneři projektu : Miasto Szklarska Poręba, Gmina Stara Kamienica, Město Harrachov, Obec Kořenov
Nr rejestracyjny: PL.3.22/1.3.00/08.00667, Sygn.: 37779/2008-71, Numer w CES: 4416

Wspólne ćwiczenia szkoleniowe sprawdzające współpracę polsko-czeską transgraniczną w zakresie zapobiegania i usuwania skutków klęsk żywiołowych i katastrof w pasie transgranicznym z udziałem nowozakupionych pojazdów specjalistycznych oraz sprzętu -Szklarska Poręba –Jakuszyce 31.05.2011 rok

31 maja 2011 we wtorkowe upalne przedpołudnie w Szklarskiej Porębie- Jakuszycach rozpoczęły się wspólne, transgraniczne polsko –czeskie ćwiczenia kończące realizację projektu pn. Tworzenie zintegrowanych polsko-czeskich struktur współpracy w zakresie zapobiegania i usuwania skutków klęsk żywiołowych w pasie transgranicznym / Tvoření integrovaných polsko českých struktur spolupráce v oblasti předcházenía odstraňování následků živelných pohrom v příhraničním pásmu, który został zrealizowany dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

SCENARIUSZ

WSPÓLNYCH TRANSGRANICZNYCH POLSKO-CZESKICH ĆWICZEŃ SZKOLENIOWYCH Z UDZIAŁEM NOWO ZAKUPIONYCH POJAZDÓW SPECJALISTYCZNYCH ORAZ SPRZĘTU W CELU PRZETESTOWANIA KOMPATYBILNOŚCI INFORMACYJNEJ, ORGANIZACYJNEJ I SZKOLENIOWEJ

„SZKLARSKA PORĘBA - JAKUSZYCE 2011”

godz. 12:00 – 12:05 - alarmowanie jednostek i służb
godz. 12:20– 12:30 - przyjazd jednostek do punktu koncentracji
godz. 12:31 – 13:00 - praktyczne rozwinięcie pododdziałów
godz. 14:00 – 15:00 - zwinięcie sprzętu
godz. 15:00 – 15:30 - podsumowanie ćwiczeń
godz. 15:31 – 16:00 - posiłek regeneracyjny
godz. 16:00 - odjazd jednostek do koszar

CEL WSPÓLNYCH POLSKO-CZESKICH ĆWICZEŃ TRANSGRANICZNYCH

Celem wspólnych transgranicznych polsko – czeskich ćwiczeń szkoleniowych z udziałem nowo zakupionych pojazdów specjalistycznych oraz sprzętu było przede wszystkich przetestowania kompatybilności informacyjnej ,organizacyjnej i szkoleniowej oraz:

 • Sprawdzenie procedur wzywania pomocy służb ratowniczych przez stronę polską i czeską w aspekcie współpracy gmin przygranicznych na zasadzie pomocy wzajemnej .
 • Sprawdzenie zasad współpracy miejskich/gminnych zespołów zarządzania kryzysowego na szczeblu gmin partnerów projektu na podstawie zawartych porozumień.
 • doskonalenie współdziałania jednostek PSP i OSP  z jednostkami Strażackiego Korpusu Ratowniczego i Ochotniczej Straży Pożarnej Republiki Czeskiej,
 • doskonalenie umiejętności kierowania dużymi związkami taktycznymi oraz współpracy PSP z innymi podmiotami ratowniczymi podczas organizowania i prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej n terenie kompleksów sportowych oraz w zalesionym terenie górskim,
 • sprawdzenie stanu gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej, ich operatywności, poziomu wyszkolenia, działania środków alarmowania i łączności oraz stanu technicznego sprzętu,
 • prowadzenie działań ratowniczych związanych z zastosowaniem różnorodnych metod dostarczania wody na duże odległości w trudnodostępnych warunkach górskich,
 • sprawdzenie organizacji pracy dowódców oraz osób funkcyjnych w sztabie podczas prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych podczas pożaru kompleksu sportowego oraz dużego obszaru leśnego w trudnodostępnym terenie górskim,
 • sprawdzenie pracy dyżurnych MSK podczas organizowania akcji, powoływania sztabu oraz dysponowania dużej ilości sił i środków, przeprowadzenie kalkulacji sił i środków dla pożaru leśnego.

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA UDZIAŁ I POMOC W PRZYGOTOWANIU I PRZEPROWADZENIU ĆWICZEŃ.