×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Rozwój infrastruktury dla potrzeb edukacji ekologicznej społeczeństwa poprzez utworzenie ścieżki przyrodniczej  na obszarach NATURA 2000 w Szklarskiej Porębie.

Głównym celem projektu jest  rozwój infrastruktury dla potrzeb edukacji  ekologicznej  społeczeństwa w zakresie  ochrony i zachowania cennych przyrodniczo typów siedlisk oraz gatunków roślin i zwierząt występujących w granicach Obszarów Specjalnej Ochrony ptaków Natura 2000 Góry Izerskie PLB020009 i Karkonosze PLB020007 oraz obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty - projektowanych Specjalnych Obszarów Ochrony siedlisk Natura 2000 Torfowiska Gór Izerskich PLH020047 i Karkonosze PLH020006.

Realizacja  celu odbywa  się będzie  poprzez utworzenie ścieżki przyrodniczej,  przebiegającej  trasą istniejących szlaków turystycznych  i dróg leśnych oraz  ciągów komunikacyjnych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Szklarska Poręba, w Nadleśnictwie Szklarska Poręba,  na  obszarach należących Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Na trasie ścieżki, której całkowita długość wynosi ok. 39 km wbudowano  11 drewnianych szałasów, pomyślnych jako obiekty edukacji ekologicznej. Każdy z obiektów zlokalizowany został  w pobliżu  miejsc charakteryzujących się szczególnymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi. Odległości pomiędzy  szałasami wynosi od 2 do 7 km.

Konstrukcja szałasów z bali  i desek, pokryta jednospadowym dachem z darni pozyskanej  z miejsca,  gdzie zostały wniesione, oparta na planie dwóch wpisanych w siebie okręgów pozwoliła  na „dyskretne” ulokowanie szałasów i ich   aranżację,  umożliwiającą odwiedzającym bezpośrednią obserwację szczególnych pod względem przyrodniczym miejsc.  

W celu rozwoju świadomości ekologicznej społeczeństwa, każdy obiekt wyposażony został  w tablice informujące odwiedzających o celach funkcjonowania  Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, jak również o siedliskach przyrodniczych i gatunkach roślin i zwierząt występujących w danym miejscu, stanowiących przedmioty ochrony wymienione w Dyrektywie 2009/147/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia30 Listopada 2009r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa oraz Dyrektywie 92/43/EWG Rady z dnia 21 maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Dodatkowym wyposażeniem każdego obiektu są drewniane  ławy i stoły pozwalające  na odpoczynek  podczas wędrówki ścieżką przyrodniczą.

Utworzenie ścieżki przyrodniczej  umożliwia  mieszkańcom Szklarskiej Poręby oraz  licznie odwiedzającym  miasto turystom kontakt z przyrodą, wpływając jednocześnie na kształtowanie świadomości społecznej i zrozumienia dla potrzeb ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Trasa ścieżki przeznaczona jest  zarówno dla turystów pieszych jak i rowerowych. 

Link do mapy z lokalizacją szałasów