×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Single track — zrównoważone trasy rowerowe. Przebudowa dróg i ścieżek leśnych na terenie Szklarskiej Poręby

Szczegółowy opis projektu

Tytuł: Budowa ścieżek rowerowych w celu kanalizacji ruchu turystycznego na cennych przyrodniczo obszarach Natura 2000 w Szklarskiej Porębie.

Klasyfikacja: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko i zasoby, Działanie 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych, Poddziałanie 4.4.3 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – ZIT AJ.

Beneficjent: Miasto Szklarska Poręba.

Okres realizacji: 11.4.2016—27.10.2019.

Wartość: 1.468.171,08 zł.

Kwota dofinansowania: 1.244.596,42 zł (85%).

Opis:
Projekt polega na udostępnieniu dla ruchu turystycznego obszarów cennych przyrodniczo w sposób zorganizowany, umożliwiający ochronę unikalnych zasobów środowiska.
Głównym elementem projektu jest budowa elementów infrastruktury turystycznej, kanalizującej ruch na części obszarów o dużym znaczeniu przyrodniczym. Osiągnięto to poprzez budowę 13,8 km tzw. zrównoważonych tras rowerowych typu singel track oraz odnowienie 8,6 km dróg dojazdowych, w tym wyremontowano 4,1 km, a także wykonano kładki drewniane nad obszarami chronionymi, zamontowano elementy małej architektury (ławki, mapy, kosze na śmieci, stojaki na rowery) i wsparto ochronę przyrody na obszarze specjalnej ochrony ptaków Gór Izerskich i Torfowiska Gór Izerskich i siedlisk.

Realizacja projektu przyczyniła się do zmniejszenia presji na obszary cenne przyrodniczo poprzez uporządkowanie ruchu turystycznego i przekierowanie go na ściśle określone i wyznaczone ścieżki turystyczne. Dotychczas rowerowy ruch turystyczny odbywał się poza wyznaczonymi szlakami i ścieżkami z powodu złej jakości oraz niewystarczających oznaczeń wyznaczonych szlaków turystycznych. Technologia wykonania prac dostosowana została do charakteru obszarów chronionych. W ramach projektu zaplanowane zostało udostępnienie mapy tras rowerowych i broszur informacyjnych z mapami w wersji elektronicznej.

Cele szczegółowe:
Celem projektu jest zmniejszenie presji turystów licznie odwiedzających miasto Szklarska Poręba na cenne przyrodniczo obszary chronione, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości uprawiania turystyki w unikalnych, wyjątkowych pod względem krajobrazowym i przyrodniczym miejscach. W efekcie realizacji projektu poprawiła się jakość ochrony przyrody na obszarach chronionych, a jednocześnie poprawie ulegnie możliwość uprawiania turystyki aktywnej.
Skanalizowanie ruchu turystycznego poprzez budowę tras rowerowych w miejscach najczęściej odwiedzanych przez turystów, a co za tym idzie udostępnienie ich w sposób zorganizowany dla społeczeństwa, to cele podstawowe realizacji projektu. Projekt realizuje przy tym zasady dotyczące budowania przyjaznych dla środowiska i zrównoważonych ścieżek rowerowych. Realizacja przedsięwzięcia w znacznym stopniu przyczyni się do zabezpieczenia obszarów cennych przyrodniczo poprzez właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego, zmniejszając presję na gatunki i siedliska chronione czy też wspierając istniejące formy ochrony przyrody.
Budowa nowych ścieżek rowerowych wpłynie pozytywnie na stan zdrowia mieszkańców miasta oraz turystów, przyjętego jako cel pośredni. Brak ruchu, nadmierne korzystanie z samochodów jest przyczyną wielu schorzeń cywilizacyjnych. Potrzeby w zakresie zmiany stylu życia mieszkańców podkreśla się w wielu dokumentach strategicznych i badaniach. Mieszkańcy aglomeracji jeleniogórskiej są zadowoleni z dostępności i jakości usług publicznych, jednak jednym z problemów jest niedostatek rozwiązań ułatwiających zdrowy styl życia (dostępna infrastruktura sportowa, w tym ścieżki rowerowe).
Dodatkowym celem projektu jest szansa rozwoju gospodarczego gminy Szklarska Poręba, dzięki wykorzystaniu jej potencjału turystycznego m. in. poprzez podniesienie walorów turystycznych miasta. Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na wzrost liczby osób odwiedzających miasto – co jest szczególnie istotne z punktu widzenia profilu gospodarczego miasta.

Odbiorcy: Beneficjent publiczny — Miasto Szklarska Poręba (JST).
Oferta powstałej infrastruktury skierowana będzie, zgodnie z celami i zakresem projektu, do trzech grup docelowych:
• turyści,
• dzieci i młodzież,
• społeczność lokalna.

Miejsce realizacji: Projekt jest realizowany na terenie miasta Szklarska Poręba.

logosy