×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Dzierżawa na okres 25 lat części nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 16691 m2 położona w strefie pośredniej miasta przy ulicach Izerskiej i Wolności, przeznaczona na usługi sportu i rekreacji

Przeznaczenie nieruchomości: w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie Białej Doliny (uchwała nr LXII/673/18 z 28 września 2018 r.) działka oznaczona jest symbolem Uz.4–tereny zabudowy usługowej z zielenią towarzyszącą.

Sposób zagospodarowania nieruchomości: usługi sportu i rekreacji, w tym wyciąg narciarski.

Termin zagospodarowania nieruchomości: maksymalnie w ciągu 2 lat od zawarcia umowy.

Istniejące uzbrojenie: nieruchomość z dostępem do wody,gazu, energii i kanalizacji.

Opis nieruchomości: działka o nieregularnym kształcie i zróżnicowanym ukształtowaniu terenu, położona na południowym stoku, nieogrodzona, z dostępem do infrastruktury technicznej, z dobrym dojazdem.

Informacja o terenach przyległych: usytuowana w strefie pośredniej  miasta w sąsiedztwie budynków mieszkalnych, obiektów wczasowych, a także zieleni.

Izerska & Wolności

Izerska & Wolności

Ustala się wywoławczy miesięczny czynsz dzierżawny na kwotę 3.500,- zł netto, przy czym w okresie realizacji inwestycji (nie dłużej niż dwa lata od dnia podpisana umowy) wywoławczy miesięczny czynsz w wysokości 1.200,- zł netto.
Do uzyskanego w przetargu czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. Wysokość czynszu dzierżawnego będzie corocznie waloryzowana o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Dokumenty:

Szklarska Poręba, 30 grudnia 2022 r.