×

Uwaga

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Szklarskiej Porębie przy ul. 1 Maja 53

obsługuje mieszkańców od poniedziałku do piątku w godzinach 12-18 oraz w sobotę w godzinach od 8-13, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Telefon kontaktowy (czynny WYŁĄCZNIE w godzinach pracy PSZOK): 535 613 313

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

§ 1.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (zwany dalej PSZOK) jest prowadzony przez Gminę Szklarska Poręba na terenie nieruchomości przy 1 Maja 53 i przeznaczony do obsługi mieszkańców Gminy polegającej na odbiorze od nich wyselekcjonowanych frakcji odpadów na warunkach określonych w Regulaminie.

§ 2.

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi PSZOK przyjmuje odpady od mieszkańców Gminy nie mających zaległości w jej wnoszeniu.

§ 3.

PSZOK nie przyjmuje odpadów komunalnych niesegregowanych, zmieszanych (posortowniczych).

§ 4.

PSZOK przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku w godzinach od 11 do 18 oraz w sobotę w godzinach od 8 do 13 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Wjazd na teren PSZOK w przypadku otwartej bramy.

§ 5.

Osoby dostarczające odpady do PSZOK zobowiązane są do:
1. podporządkowania się poleceniom pracowników PSZOK w zakresie miejsca i sposobu rozładunku dostarczonych odpadów oraz sposobu poruszania się po terenie PSZOK,
2. oczekiwanie przed bramą wjazdową na informację o możliwości wjazdu na teren PSZOK,
3. zachowania wymogów przepisów BHP i przeciwpożarowych, w tym nieużywania źródeł otwartego ognia,
4. samodzielnego wrzucania dostarczonych odpadów do oznaczonego pojemnika lub kontenera albo złożenia w miejscu wskazanym przez pracownika PSZOK,
5. niepozostawiania na terenie PSZOK dzieci bez opieki osoby pełnoletniej.

§ 6.

PSZOK przyjmuje z zastrzeżeniem odrębnych przepisów Regulaminu:
- papier,
- metal,
- tworzywa sztuczne,
- szkło,
- odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
- bioodpady,
- odpady niebezpieczne,
- przeterminowane leki i chemikalia,
- odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
-. zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe (rozebrane i rozkręcone),
- zużyte opon,
- odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
- odpadów tekstyliów i odzieży.

§ 7.

PSZOK nie przyjmuje:
- zmieszanych odpadów komunalnych,
- odpadów zawierających azbest,
- części samochodowych, za wyjątkiem opon do samochodów osobowych,
- opon do pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych,
- środków ochrony roślin,
- sprzętu budowlanego,
- zmieszanych odpadów budowlanych,
- urządzeń przemysłowych,
- odpadów poprodukcyjnych,
- odpadów w nieszczelnych lub uszkodzonych opakowaniach, jeżeli wymagają opakowań,
- odpadów nieoznaczonych, bez możliwości ich identyfikacji,
- butli gazowych,
- gaśnic,
- padłych zwierząt,
- materiałów izolacyjnych: styropian, wełna mineralna, papa
- szkło zbrojone i hartowane,
- kompletnych okien (rama + szyba)

§ 8.

1. Odpady komunalne należy dostarczyć do PSZOK posegregowane i niezanieczyszczone innymi odpadami.
2. Odpady powinny być przekazywane luzem, a następnie umieszczane przez mieszkańców Gminy w pojemnikach lub kontenerach przeznaczonych do danego rodzaju odpadów, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Odpady niebezpieczne należy przekazać pracownikowi PSZOK, który samodzielnie umieści je w odpowiednich pojemnikach.
4. Odpady ulegające biodegradacji w postaci gałęzi powinny być dostarczone w postaci rozdrobnionej na części nie przekraczające 30 cm.
5. Meble i inne odpady wielkogabarytowe dostarczone do PSZOK winny być opróżnione z zawartości oraz nie mogą zawierać innych odpadów.
6. Odpady budowlane i rozbiórkowe ( tj. czysty gruz) w ilość 100 kg/osobę/rok.
7. Odpady mogą być dostarczane do PSZOK pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

§ 9.

1. Mieszkańcy Gminy przekazujący odpady do PSZOK powinni:
- wylegitymować się dowodem tożsamości,
- okazać pracownikowi PSZOK dowód wpłaty opłaty za odbiór odpadów za bieżący lub poprzedni miesiąc, przy czym informacje wynikające z dowodu wpłaty mogą zostać zweryfikowane przez pracownika Gminy w urzędowych rejestrach księgowych,
- wskazać adres nieruchomości, z której pochodzą odpady.
2. W przypadku dostarczenia odpadów komunalnych do PSZOK przez osobę niebędącą płatnikiem opłaty za odpady, a działającą w jego imieniu należy przedstawić pisemne zlecenie transportu odpadów.

§ 10.

Pracownik PSZOK ma obowiązek:
- zweryfikowania dokumentów określonych w § 9,
- sprawdzenia zgodności odpadów z wykazem odpadów przyjmowanych, określonych w § 6,
- zweryfikowania, czy mieszkaniec korzysta z preferencji w opłacie z tytułu posiadania kompostownika w sytuacji dostarczenia przez niego bioodpadów,
- ewidencjonowania każdorazowego przyjęcia odpadów.

§ 11.

Pracownik PSZOK ma prawo odmowy przyjęcia odpadów, jeśli:
- są dostarczone w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem,
- odpady mogłyby zagrażać bezpieczeństwu mienia albo zdrowiu lub życiu ludzi,
- istnieje uzasadnione przypuszczenie, że odpady mogą pochodzić z działalności gospodarczej lub rolniczej albo nie powstały w wyniku przebywania na nieruchomości ludzi,
- ilość dostarczonych odpadów przekracza możliwości wytworzenia przez gospodarstwo domowe, albo odpady wskazują inne źródło pochodzenia niż gospodarstwo domowe (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych, odpady poprodukcyjne, odpady wytworzone przez turystów w obiektach noclegowych),
- w chwili odbioru pojemnik na daną frakcję jest zapełniony.

§ 12.

PSZOK nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym rozładunkiem odpadów, zabrudzeniem lub zniszczeniem odzieży w trakcie rozładunku oraz uszkodzeniem pojazdu mieszkańca dostarczającego odpady.

§ 13.

Reklamacje dotyczące niewłaściwego świadczenia usługi przez PSZOK należy zgłaszać do Burmistrza Miasta Szklarskiej Poręby.

§ 14.

Wjazd dostarczającego odpady na teren PSZOK jest jednoznaczny z zaakceptowaniem przez niego niniejszego Regulaminu.

§ 15.

Mieszkańcy Gminy dostarczając odpady do PSZOK wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy w tym zakresie. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta w Szklarskiej Porębie., ul. Granitowa 2, 58-580 Szklarska Poręba. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy przez e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Pozyskane dane będą przetwarzane przez administratora bez ograniczenia czasowego, jedynie w celu i zakresie koniecznym dla ewidencji przekazywanych odpadów, w kategorii danych zwykłych. Jedynie w powyższym celu i zakresie mogą być przekazywane osobom trzecim, w tym do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do nich, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania albo przenoszenia, a także do wniesienia skargi do podmiotu nadzorczego. W oparciu o zebrane dane nie będzie się podejmowało zautomatyzowanych decyzji będących wynikiem profilowania.