×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłosił I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 dla organizacji pozarządowych działających na terenie Szklarskiej Poręby

Zadania konkursowe:
I. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób.
II. Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnoty i społeczności lokalnej.
III. wspierania, upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu.
IV. Ratownictwa i ochrony ludności.

Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem w Biurze Obsługi Interesanta w pokoju nr 1 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie, bądź przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie, ul. Granitowa 2, 58-580 Szklarska Poręba w terminie do 29 stycznia 2019 r. godzina 15:30.

Szczegóły – ogłoszenie, niezbędne dokumenty oraz informacje – w Biuletynie Informacji Publicznej.