×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 4/2017 z dnia 01.09.2017 r.

Podejmowanie działalności gospodarczej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 4/2017 z dnia 01.09.2017 r. - Podejmowanie działalności gospodarczej (pobierz)

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór działająca na terenie gmin: Janowice Wielkie, Mysłakowice, Podgórzyn, Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zakres tematyczny naboru:
Podejmowanie działalności gospodarczej (w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - Dz.U. 2015, poz. 1570 z pozn.zm.)

Cele i przedsięwzięcie w ramach którego ogłaszany jest nabór, wynikające ze Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LSR Partnerstwa Ducha Gór na lata 2014-2020(23):

Cel główny: II. Wspieranie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorczości i lokalnego rozwoju gospodarczego obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór  opartego na zasobach,  poprzez innowacyjność, z poszanowaniem środowiska i klimatu do 2020(23) r.

Cel szczegółowy:  II.1. Zwiększenie liczby nowych miejsc pracy na obszarze LGD,  w oparciu o lokalne zasoby, innowacyjnych,  z poszanowaniem środowiska i klimatu  do 2020(23) r.

Przedsięwzięcie:  II.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej,   innowacyjnej,  uwzględniającej ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu, w tym w kluczowych kierunkach dla rozwoju obszaru

Termin składania wniosków: 15.09.2017 – 28.09.2017

Miejsce składania wniosków: Biuro LGD Partnerstwo Ducha Gór, ul. Konstytucji 3 Maja 25, 58-540 Karpacz, OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU w godz. 8.00-16.00

Szczegóły na stronie skarbiecduch.nazwa.pl