×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Inwestycje 2018W tej chwili na terenie miasta realizowanych jest równocześnie kilka, niezwykle ważnych dla miasta inwestycji. To właśnie uzyskana przez obecne władze stabilizacja budżetowa umożliwiła zaplanowanie szeregu zadań inwestycyjnych na rok 2018. Na zadania inwestycyjne przeznaczamy niebagatelną kwotę 10 mln złotych w roku bieżącym. A co w tym wszystkim najważniejsze to fakt, że tę kwotę stanowią wyłącznie środki własne oraz uzyskane z dotacji, dofinansowań i promes. To potwierdza, że przy dobrej woli i konsekwentnej realizacji planów można miasto zmieniać, prowadzić szereg prac, inwestować w nową infrastrukturę nie powodując zadłużenia miasta.

 • Na chwilę obecną zakończył się podstawowy zakres prac związanych z przebudową ulicy Turystycznej. Trwają jeszcze ostatnie poprawki oraz
  wykończenia i prace dodatkowe. Ulica ma nową podbudowę z nawierzchnią z kostki brukowej. Ponadto wykonane zostało nowe oświetlenie drogi (22 latarnie z oprawkami LED), przebudowano sieć energetyczną w zakresie istniejących kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej, przebudowano sieć telekomunikacyjną. Wybudowana została do skrzyżowania z ulicą 1-go Maja kanalizacja deszczowa (31 wpustów ulicznych). Zakres prac sprawia, że jest to z całą pewnością najpoważniejsza inwestycja w infrastrukturę drogową na przestrzeni wielu ostatnich lat.
 • Trwa przebudowa odcinka ulicy Demokratów. Zadanie obejmuje roboty budowlane polegające na przebudowie odcinków ulicy Demokratów w Szklarskiej Porębie o łącznej długości ok. 380 mb, od skrzyżowania z ul. Partyzantów do skrzyżowania z ul. Zdrojową. Realizowany zakres prac obejmuje: wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni drogi oraz wykonanie odwodnienia w postaci wpustów ulicznych wpiętych do istniejącej kanalizacji deszczowej. Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z betonu asfaltowego.
 • Inwestycje 2018Do 31 lipca planowane jest zakończenie budowy budynku socjalnego przy ulicy Waryńskiego.
 • Wkrótce rozpocznie się przebudowa ulicy Stromej. Zakres prac obejmuje: budowę drogi na odcinku ok. 315 mb o nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej, szerokości jezdni od 5 do 6 m wraz z odnogą przy budynku nr 3a (blok) o szerokości jezdni 3 mb. Ponadto wykonany zostanie chodnik jednostronnie (lokalnie dwustronnie) o szerokości 2 m z kostki betonowej. Projekt przewiduje odwodnienie drogi poprzez kanalizację deszczową o łącznej długości 335 m.
 • Kontynuowana będzie przebudowa ulicy Kołłątaja na odcinku 1260 m. Na to zadanie otrzymaliśmy w miesiącu marcu dofinansowanie w wysokości 908 tys. zł ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W czerwcu podpisana została umowa z firmą BUDROMAX Roman Martynowski na kwotę 1 mln 400 tys. zł. Termin realizacji 30.11.2018 r. Na wniosek Referatu Inwestycji MSWiA zwiększyło dofinansowanie na to zadanie o kwotę 212 tys. zł. W sumie kwota dofinansowania wyniesie 1 mln 120 tys. zł.
 • Gotowy na nowy sezon letni jest też już skwerek Radiowej Trójki. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki granitowej, dzięki czemu miejskie imprezy będą mogły się odbywać w bardziej komfortowych warunkach. Nikt też nie będzie po opadach deszczu brodzić w kałużach i grzęznąć w błocie. Zakupiono nowe donice, kosze na śmieci, stojak rowerowy, wymieniono latarnie parkowe, wykonano 5 ław drewnianych o długości 2,5 metra każda oraz 12 siedzisk na murze. Zlecono zagospodarowanie zieleni.
 • Inwestycje 2018Nowy dach na Szkole Podstawowej nr 1. Zadanie obejmuje wymianę pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Szklarskiej Porębie polegającą na rozebraniu dotychczasowego pokrycia dachowego, rynny wraz z rurą spustową, pokryciu dachów blachodachówką, ułożeniu ekranu zabezpieczającego z folii, ołaceniu połaci dachowych, montażu rynny wraz z rurą spustową, przełożeniu okien w połaci dachowej oraz czyszczeniu cokołów kamiennych. Wyłoniony został wykonawca robót budowlanych – firma „DEKPOL”. Termin realizacji 15.08.2018 r.
 • Trwa procedura związana z wyłonieniem wykonawcy na kompleksową przebudowę budynku Przedszkola Samorządowego nr 2. Grupy dzieci 3 i 4-letnich będą uczęszczać do żłobka „Magiczny Świat Malucha” przy ulicy Osiedle Huty 1, natomiast grupy 5 i 6-latków w Szkole Podstawowej nr 1.
 • Trwa także procedura związana z budową hali sportowej – łukowej z boiskiem wielofunkcyjnym przy ZSOiMS.
 • W maju 2018 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu: Budowa ścieżek rowerowych oraz tarasów widokowych w celu kanalizacji ruchu turystycznego na cennych przyrodniczo obszarach Natura 2000 w Szklarskiej Porębie.
 • Dofinansowanie pochodzi ze środków RPO WD 2014-2020 ZIT AJ Działanie – Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych. Wartość projektu 1.464.231,08 zł, wnioskowana kwota dofinansowania 1.244.596,42 zł. Aktualnie ogłoszony został przetarg nieograniczony na realizację tej inwestycji.
 • Trwa szeroko zakrojony remont budynku MOKSiAL na Białej Dolinie. Szerzej o tej inwestycji w następnym numerze.

Źródło - Miejski Biuletyn Informacyjny Nr 23(34)/18

 • Hits: 12169
 • Hits: 505
 • Hits: 502
 • Hits: 566
 • Hits: 548
 • Hits: 495
 • Hits: 1487
 • Hits: 523
 • Hits: 543
 • Hits: 558
 • Hits: 514
 • Hits: 513
 • Hits: 534
 • Hits: 510
 • Hits: 492
 • Hits: 579
 • Hits: 530
 • Hits: 565
 • Hits: 504
 • Hits: 517
 • Hits: 492
 • Hits: 512
 • Hits: 1554
 • Hits: 489
 • Hits: 519
 • Hits: 526
 • Hits: 494
 • Hits: 482
 • Hits: 508
 • Hits: 493
 • Hits: 554