×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Rodzaj nieruchomości: nieruchomość niezabudowana

Oznaczenie w ewidencji gruntów i budynków:  działka nr 442/4 obr. 0006

Powierzchnia działki: 657 m2

Lokalizacja: w strefie centralnej przy ul. Turystycznej

Sytuacja prawna: własność Gminy Szklarska Poręba

Nr księgi wieczystej: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla tej działki i dla innych działek prowadzi księgę wieczystą KW NR  JG1J/00093664/8. W chwili sprzedaży dla nieruchomości zostanie założona nowa księga wieczysta.

Sposób udostępnienia nieruchomości: sprzedaż

Tryb nabycia: przetarg ustny nieograniczony

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
nieruchomość znajduje się na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów tzw. „Nowego Centrum” w Szklarskiej Porębie (uchwała Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr XIX/184/19 z 28 listopada 2019 r. ). Działka oznaczona jest na rysunku planu symbolem M,MP.12 z przeznaczeniem podstawowym: tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej; tereny zabudowy pensjonatowej oraz z przeznaczeniem uzupełniającym: tereny zabudowy usługowej, infrastruktura techniczna, drogi wewnętrzne i parkingi.

Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia

Istniejące uzbrojenie: działka z dobrym dojazdem, w zasięgu wody, kanalizacji, gazu, telefonu i energii elektrycznej oraz z przebiegiem instalacji wodnej przez część działki.

Opis nieruchomości: nieruchomość o regularnym kształcie,  niezagospodarowana, o dobrym nasłonecznieniu.

Informacja o terenach przyległych: nieruchomość położona w ścisłym centrum miasta, w sąsiedztwie zieleni oraz zabudowy mieszkalnej, wyciągów narciarskich, sklepów. 

Cena wywoławcza nieruchomości:  420 000,- zł netto
(do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%)

Dokumenty:

Oferta

Zaświadczenie z Miejscowego Planu Zagospodarowania

Mapa z Miejscowego Planu Zagospodarowania

 

turystyczna 1

turystyczna mapa

Turystyczna zasadnicza