×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Rodzaj nieruchomości: nieruchomość niezabudowana.

Oznaczenie w ewidencji gruntów i budynków:  działki nr 599/1, 601/2, 601/3 obr. 0005.

Powierzchnia działek: 640 m2.

Lokalizacja: w strefie centralnej przy ul. Słoneczna Polana.

Sytuacja prawna: własność Gminy Szklarska Poręba.

Nr Księgi wieczystej: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla tej działki i dla innych działek prowadzi księgę wieczystą KW NR  JG1J/00093844/4. W chwili sprzedaży dla nieruchomości zostanie założona nowa księga wieczysta.

Sposób udostępnienia nieruchomości: sprzedaż.

Tryb nabycia: przetarg ustny nieograniczony.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość znajduje się na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obszarze ulic Hofmana, Kopernika, Franciszkańskiej i Waryńskiego – część B w Szklarskiej Porębie (uchwała Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr LIII/592/22 z 24 marca 2022 r.).
Działki oznaczone są na rysunku planu symbolem UM.11 z przeznaczeniem podstawowym: tereny zabudowy usługowej oraz z przeznaczeniem uzupełniającym:

  • zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej,
  • zieleń, w tym w ogródkach przydomowych,
  • urządzenia rekreacyjne i sportowe,
  • budynki gospodarcze,
  • obiekty pomocnicze,
  • miejsca do parkowania w formie: garaży podziemnych, garaży zamkniętych (pod warunkiem, ze będą częścią budynku nie będącego tymczasowym obiektem budowlanym, w którym na przechowanie pojazdów samochodowych przeznaczono nie więcej niż 50% kubatury), wolnostojącego garażu zamkniętego, parkingów terenowych

Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia.

Istniejące uzbrojenie: nieruchomość z przeciętnym dojazdem, w zasięgu wody, kanalizacji, gazu, telefonu i energii elektrycznej.  

Opis nieruchomości: nieruchomość o regularnym kształcie,  niezagospodarowana, o dobrym nasłonecznieniu.

Informacja o terenach przyległych: nieruchomość w sąsiedztwie zieleni oraz zabudowy mieszkalnej oraz obiektów użyteczności publicznej.   

Cena wywoławcza nieruchomości: 300.000,- zł netto
(do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%)

Dokumenty:

 

sloczeczna polana 1

sloczeczna polana 2

sloczeczna polana 3

Słoneczna Polana mapa

Słoneczna Plolana zasadnicza