×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

 Działka przy ulicy Izerskiej to cisza, zieleń oraz przepiękne widoki na Karkonosze. Działka otoczona górami Izerskimi i łąkami, znajduje się w pobliżu rozproszonej zabudowy mieszkalnej oraz w sąsiedztwie tras biegowych łączących Szklarską Porębę z Jakuszycami.

Rodzaj nieruchomości: nieruchomość niezabudowana.

Oznaczenie w ewidencji gruntów i budynków:  działka nr 22/5 obr. 0001.

Powierzchnia działki: 809 m2

Lokalizacja: w strefie pośredniej przy ul. Izerskiej.

Sytuacja prawna: własność Miasta Szklarska Poręba.

Nr Księgi wieczystej: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla tej działki i dla innych działek prowadzi księgę wieczystą KW NR  JG1J/00092510/7. W chwili sprzedaży dla nieruchomości zostanie założona nowa księga wieczysta.

Sposób udostępnienia nieruchomości: sprzedaż.

Tryb nabycia: przetarg ustny nieograniczony.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość znajduje się na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie Białej Doliny w Szklarskiej Porębie (uchwała Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr LXII/673/18 z 28 września 2018 r.). Działka oznaczona jest na rysunku planu symbolem MN,MP.6  z przeznaczeniem podstawowym: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny zabudowy pensjonatowej oraz z przeznaczeniem uzupełniającym:

tereny zabudowy usługowej

infrastruktura techniczna

drogi wewnętrzne i parkingi

wody powierzchniowe śródlądowe – cieki i zbiorniki wodne.

Obiekty infrastruktury technicznej lokalizowane na wydzielonych działkach nie mogą zajmować więcej niż 10% powierzchni terenu.
 
Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia

Istniejące uzbrojenie: działka z niezadowalającym dojazdem (nieurządzony odcinek 30 m dojazdu), w zasięgu wody, kanalizacji, gazu, telefonu i energii elektrycznej.

Opis nieruchomości: nieruchomość o nieregularnym kształcie,  niezagospodarowana, o dobrym nasłonecznieniu. 

Informacja o terenach przyległych: nieruchomość w sąsiedztwie zieleni oraz zabudowy mieszkalnej i tras biegowych.

Cena wywoławcza nieruchomości: 380.000,- zł netto
(do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%)

 

izerska 1

izerska 2

izerska mapa ewidencyjna

izerska mapa zasadnicza