×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Żeromskiego 100/5

Działka przy ul. Żeromskiego położona jest w części miasta Biała Dolina. Znajduje się w pobliżu rozproszonej zabudowy mieszkalnej wśród zieleni, z pięknym widokiem na Karkonosze i Góry Izerskie.

Rodzaj nieruchomości: nieruchomość niezabudowana.

Oznaczenie w ewidencji gruntów i budynków: działka nr 100/5 obr. 0001.

Powierzchnia działki: 1253 m2.

Lokalizacja: w strefie pośredniej przy ul. Żeromskiego.

Sytuacja prawna: własność Miasta Szklarska Poręba.

Księgę wieczystą: prowadzi Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla tej działki i dla innych działek pod numerem KW NR JG1J/00092510/7. W chwili sprzedaży dla nieruchomości zostanie założona nowa księga wieczysta.

Sposób udostępnienia nieruchomości: sprzedaż.

Tryb nabycia: przetarg ustny nieograniczony.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość znajduje się na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obszarze ulic Franciszkańskiej, Demokratów, Konopnickiej, Sikorskiego i Żeromskiego w Szklarskiej Porębie (uchwała Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr LVIII/639/18 z 29 czerwca 2018 r. https://szklarskaporeba.bip.net.pl/?a=11787).

Działka oznaczona jest na rysunku planu symbolem 4.MN,MP z przeznaczeniem podstawowym:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) tereny zabudowy pensjonatowej,

Z przeznaczeniem uzupełniającym:
a) tereny zabudowy usługowej,
b) infrastruktura techniczna,
c) drogi wewnętrzne i parkingi.

Obiekty infrastruktury technicznej lokalizowane na wydzielonych działkach nie mogą zajmować więcej niż 10 % powierzchni terenu. Linie rozgraniczające tereny o różnych przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określa rysunek planu.

Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia.

Istniejące uzbrojenie: działka z dobrym dojazdem, dostępem do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i telefonu.

Opis nieruchomości: nieruchomość o regularnym kształcie, niezagospodarowana, częściowo zadrzewiona (na granicach) i zakrzaczona.

Informacja o terenach przyległych: położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej oraz w pobliżu czynnej linii kolejowej, na wschodnim skłonie, z widokiem na góry.

Dokumenty:

 Żeromskiego 100/5

 Żeromskiego 100/5 fotografia lotnicza

 Żeromskiego 100/5 mapa ewidencyjna

 Żeromskiego 100/5 mapa zasadnicza

 Żeromskiego 100/5 plan