×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

 

Nieruchomość pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, ul. Oficerska (228/4 obr. 0001)Działka przeznaczona jest pod budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego, z możliwą zabudową pensjonatową o skali zbliżonej do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Rodzaj nieruchomości: nieruchomość zabudowana.

Oznaczenie w ewidencji gruntów i budynków:  działka nr 228/4 obr. 0001.

Powierzchnia działki: 964 m2.

Lokalizacja: w strefie centralnej pośredniej przy ul. Oficerskiej.

Sytuacja prawna: własność Gminy Szklarska Poręba.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla tej działki oraz dla innych działek gminnych prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00092493/1. W chwili sprzedaży dla nieruchomości zostanie założona nowa księga wieczysta.

Sposób udostępnienia nieruchomości: sprzedaż.

Tryb nabycia: przetarg ustny nieograniczony.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość znajduje się na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obszarze ul. Armii Krajowej, ul. Oficerskiej, ul. 11 Listopada i ul. Górnej w Szklarskiej Porębie (uchwała Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr VIII/80/2011 z dnia 11 maja 2011 r., zmieniona uchwałą Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr LVII/701/2014 z dnia 12 listopada 2014 r.).

Działka oznaczona jest na rysunku planu symbolem MN1- z przeznaczeniem podstawowym jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz z przeznaczeniem dopuszczalnym:

  • zabudowa pensjonatowa o skali zbliżonej do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
  • usługi wbudowane, w tym pokoje gościnne, zajmujące do 50% powierzchni użytkowej budynków,
  • zieleń urządzona i użytkowa,
  • parkingi,
  • obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
  • ciągi komunikacyjne.

Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia.

Istniejące uzbrojenie: nieruchomość z dostępem do energii elektrycznej, gazu, wodociągu, kanalizacji i telefonu oraz przebiega przez nią w południowej jej części przyłącze gazowe oraz kanalizacyjne.

Opis nieruchomości: działka o nieregularnym kształcie, położona na południowym stoku, z dwoma skarpami. Na działce zlokalizowany jest budynek garażu o powierzchni zabudowy 21 m2, który po pożarze jest w złym stanie technicznym.

Informacja o terenach przyległych: nieruchomość położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej i terenów zielonych oraz czynnej linii kolejowej.

Dokumenty:

  • Hits: 11263
  • Hits: 647
  • Hits: 578
  • Hits: 487