×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

 

Tytuł realizowanego projektu (działanie i priorytet):
„Rozwój infrastruktury dla potrzeb edukacji ekologicznej społeczeństwa poprzez przebudowę i zagospodarowanie zabytkowego parku wokół domu Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie”

Projekt realizowanych jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 - Priorytet IV „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne)”, Działanie 4.7. „ Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna”.

Całkowita wartość projektu: 1 676 528,96 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowane: 1 250 778,59 PLN
Kwota dofinansowania: do 925 576,16 PLN

Przedmiotem projektu jest utworzenie infrastruktury dla potrzeb edukacji ekologicznej społeczeństwa z wykorzystaniem naturalnych walorów unikalnego, zabytkowego parku wokół domu Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie. Realizowany projekt wpłynie również na zachowanie bioróżnorodności na terenie Parku, oraz przywrócenie pierwotnych założeń parkowych, a tym samym jego unikalnych, niepowtarzalnych walorów przyrodniczych.
Ideą projektu jest zatem wykorzystanie naturalnego potencjału Szklarskiej Poręby i Parku będącego przedmiotem projektu, w celu stworzenia infrastruktury pozwalającej na edukacje ekologiczną młodzieży szkolnej, pozostałych mieszkańców miasta oraz grup przyjezdnych. Celem projektu jest zachowanie i stworzenie możliwości zwiększenia bioróżnorodności na opisywanym obszarze przez poprawę warunków siedliskowych wybranych gatunków flory i fauny.
Zakres przedsięwzięcia obejmuje stworzenie:

- naturalistycznych, drewnianych pawiloników, które wykorzystywane będą do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji ekologicznej,

- drewnianej pergoli widokowej, z której rozpościera sie przepiękna panorama na góry i okolice; architektura tego miejsca została tak pomyślana, aby można było tu prowadzić plenerowe zajęcia edukacyjne;

- placyku dobrej kondycji: placu zabaw sprawnościowych stworzonego z elementów drewnianych;

- systemu dróg parkowych stanowiącego połączenie komunikacyjne poszczególnych elementów ścieżki dydaktycznej.

Istotnym elementem przedsięwzięcia jest przywrócenie dawnej świetności przyrodniczej zabytkowego parku, uznawanego do końca II Wojny Światowej za atrakcje turystyczna i miejsce godne odwiedzenia.
Założeniem projektu jest utrzymanie charakteru parku w konwencji naturalistycznej. Projekt uporządkowania szaty roślinnej ma charakter zachowawczy i naprawczy.

W tym celu planuje się:

- wykonanie cięć sanitarnych, konserwatorskich, pielęgnacyjnych;

- posadzenie drzew liściastych, iglastych (71 szt.), krzewów (954 szt. - 18 gatunków krzewów w tym chroniona i rzadko spotykana kłokoczkę południowa (Staphylea pinnata)) oraz roślin odkrywkowych, (3845 szt.) gatunków i odmian charakterystycznych dla założeń ostatniej ćwierci XIX w. i przełomu XIX/XX w.;

- utworzenie ogrodu błotnego tzw. paludarium;

- założenie nowych trawników.


Zagospodarowanie zieleni podlega szczególnemu obostrzeniu i ograniczeniu ze względu na stan prawny parku. Jest on bowiem wpisany do rejestru zabytków decyzja z dnia 9.02.1987 pod nr 888/J. Najciekawsze okazy flory parkowej stanowić będą elementy edukacyjne dydaktycznej ścieżki przyrodniczej o długości ok. 900 m.