×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Ważne informacje o przekształceniu PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO w PRAWO WŁASNOŚCI gruntów pod budynkiem mieszkalnym

Z początkiem roku weszło w życie prawo uchwalone ustawą w lipcu 2018 r. zmieniające wieczyste prawo użytkowania w prawo własności gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716 ze zm.). Zmiany dotyczą gruntów, na których stoją budynki mieszkalne:
domy jednorodzinne;
domy wielorodzinne, w których co najmniej połowa lokalów to mieszkania;
budynki mieszkalne z gospodarczymi jak garaże, inne obiekty budowlane lub urządzenia budowlane, umożliwiające prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

ZAŚWIADCZENIA

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności będzie potwierdzone zaświadczeniem, wydanym nieodpłatnie przez Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie, do 31 grudnia 2019 r.
Znajdzie się w nim informacja o rocznej opłacie wynikającej z przekształcenia – jej wysokość i okres wnoszenia.
Zaświadczenia otrzymają użytkownicy figurujący w księgach wieczystych nieruchomości na adresy wskazane w ewidencji gruntów i budynków lub inne adresy do korespondencji. Zaświadczenie będzie podstawą wpisu własności gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę w księgach wieczystych, a także dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków.

Użytkownik wieczysty może też samodzielnie wystąpić z wnioskiem o wydanie zaświadczenia. Druk wniosku można otrzymać w Urzędzie Miasta lub pobrać ze Biuletynu Informacji Publicznej. Do wypełnionego wniosku należy dołączyć poświadczenie opłaty skarbowej w wysokości 50 zł.

Po złożeniu wniosku zaświadczenie zostanie wydane w terminie:
4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku
lub
30 dni od dnia otrzymania wniosku właściciela lokalu, uzasadnionego potrzebą dokonania zmian w nieruchomości (czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu).

Jeżeli dotychczasowy użytkownik wieczysty nie zgodzi się z zawartą w zaświadczeniu informacją o wysokości i okresie wnoszenia opłaty, może złożyć wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia opłat w drodze decyzji. Jest ona wydawana w terminie 30 dni od złożenia wniosku.
UWAGA: złożenie takiego wniosku nie wstrzymuje obowiązku wnoszenia opłat za dany rok.

WYSOKOŚĆ OPŁATY

Dotychczasowa opłata roczna za użytkowanie wieczyste zmienia się z opłatę przekształceniową. Jej wysokość jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego obowiązującej przed przekształceniem.

Opłatę za 2019 rok należy zapłacić do 29 lutego 2020 r.

Jeśli w dniu przekształcenia obowiązywałaby opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego ustalona za pierwszy lub drugi rok od aktualizacji, wówczas wysokość opłaty równa się z opłatą roczną za trzeci rok od aktualizacji.

Opłata może podlegać waloryzacji przy zastosowaniu wskaźników zmian cen dla nieruchomości sklasyfikowanych w rejestrze cen i wartości, z uwzględnieniem danych z ewidencji gruntów i budynków.
Jeśli dla danego rodzaju nieruchomości nie ogłoszono nigdy wskaźnika zmian cen nieruchomości, waloryzacja kwot należnych z tytułów określonych w ustawie będzie zgodna ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Waloryzacja dokonywana będzie z urzędu lub na wniosek właściciela nieruchomości, nie częściej niż raz na 3 lata od dokonania ostatniej waloryzacji.

TERMIN WNOSZENIA OPŁATY i POMOC DE MINIMIS

Opłata obowiązywać będzie przez 20 lat od dnia przekształcenia.
Za grunty wykorzystywane do działalności gospodarczej przedsiębiorca może złożyć, w terminie 3 miesięcy od przekształcenia, oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty przez okres:
99 lat, przy 1 % stawce opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego,
50 lat, przy 2 % stawce opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego,
33 lat, przy 3 % stawce opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

Dzień wydania zaświadczenia uznaje się za dzień udzielenia pomocy publicznej. Jeśli limit pomocy de minimis zostanie przekroczony, nastąpi dopłata do wartości rynkowej nieruchomości z dnia przekształcenia. Wysokość dopłaty ustalana jest z urzędu w drodze decyzji. Koszty operatu szacunkowego ponosi zobowiązany do dopłaty.

OPŁATA JEDNORAZOWA

Właściciel gruntu po otrzymaniu zaświadczenia o przekształceniu gruntu, przez cały czas trwania obowiązku wnoszenia opłat, może zgłosić na piśmie zamiar wniesienia opłaty jednorazowej (druk dostępny w Urzędzie Miasta lub w Biuletynie Informacji Publicznej). Urząd Miasta w Szklarskiej Porębie poinformuje wnioskodawcę o wysokości opłaty jednorazowej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

BONIFIKATA

Opłata jednorazowa za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Miasta Szklarska Poręba, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr IV/39/19 z 31 stycznia 2019 r., może zostać pomniejszona o bonifikatę. Skorzystać z niej mogą osoby fizyczne—właściciele domów jednorodzinnych lub mieszkań bądź spółdzielnie mieszkaniowe.
Bonifikata będzie udzielana w wysokościach:
• 60% w pierwszym roku po przekształceniu,
• 50% w drugim roku po przekształceniu,
• 40% w trzecim roku po przekształceniu,
• 30% w czwartym roku po przekształceniu,
• 20% w piątym roku po przekształceniu,
• 10% w szóstym roku po przekształceniu.

Warunkiem otrzymania bonifikaty jest złożenie stosownego wniosku oraz brak zaległości wobec Miasta Szklarska Poręba.

Szczegółowych informacji na wyżej omówiony temat udziela Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miasta w Szklarskiej Porębie, przy ul. Granitowej 2, pok. nr 11, lub pod nr tel. 757 547 736.