×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Projekt „Rowerowa Kraina” realizowany w partnerstwem z Miastem Harrachov w ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej  Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2007 -2013, Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Nisa-Nysa.
Wartość projektu: 29 702,94 €

Całkowita wartość Projektu:                    29 702,94 €
Koszty kwalifikowane Projektu:              29 702,94 €
Dofinansowanie EFRR:                            25 247,49 €
Dofinansowanie budżetu państwa:             2 970,29 €
Wkład własny ze środków publicznych:   1 485,16 €

Celem projektu jest stworzenie nowego produktu turystycznego i  rozszerzenie oferty turystycznej obszaru pogranicza polsko-czeskiego w szczególności po przez stworzenie aplikacji mobilnej wykorzystującej technologię ICT do promocji  regionu  co spowoduje  zwiększenie dostępności  do informacji o tych terenach nie tylko wśród mieszkańców obu gmin, ale również wśród stale rosnącego grona użytkowników  urządzeń mobilnych. Ponad to projekt ma na celu pogłębienie współpracy w obszarze wspólnego zainteresowania, jakim jest turystyka rowerowa.  Ścisła współpraca wzmocni stosunki dwustronne  i umożliwi podejmowanie wspólnych wyzwań na szczeblu regionalnym co spowoduje  intensyfikację i rozszerzenie działań między partnerami. Aplikacja mobilna stanie się nowym produktem turystycznym pogranicza polsko-czeskiego, a powstająca przy tym projekcie  infrastruktura turystyczna oraz mapa rowerowa  tylko dodatkowo wzbogaci produkt i stanie się jego nieodłącznym elementem.

Projekt obejmuję:

  1. Stworzenie aplikacji na urządzenia mobilne pełniącej rolę przewodnika po "Rowerowej Krainie" (w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na promocję turystyki rowerowej i obsługę rowerzystów w technologii ICT)..
  2. Modernizację i budowę infrastruktury technicznej w tym tablic z mapami regionu transgranicznego oraz stojaków rowerowych (w związku z potrzebą dodatkowego oznakowania, uaktualnienia i modernizacji istniejącej infrastruktury)..
  3. Wydruk papierowych map "Rowerowej Krainy"  w nakładzie 30 000 szt. w 4 wersjach językowych polskim, czeskim, niemieckim i angielskim 
  4. Organizację "Rajdu rowerowego bez granic" wspólnie z partnerem czeskim promującego turystykę rowerową regionu oraz inne działania objęte projektem. 
  5. Promocję wyżej wymienionych działań w postaci: plakaty, ulotki, komunikaty prasowe. W celu promowania obszaru pogranicza polsko-czeskiego oraz innych działań objętych projektem również poza obszarem wsparcia.