×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

W oparciu o przepisy ustawy o samorządzie gminnym, 13 grudnia 2018 r. na pierwszym posiedzeniu spotkała się Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w składzie: Rafał Wróblewski (Przewodniczący Komisji), Przemysław Wiater (Zastępca Przewodniczącego), Sylwia Cybulska-Pyczak (członek), Teresa Żywicka (członek).
Komisja zajmuje się skargami na działania burmistrza i innych jednostek organizacyjnych oraz wnioskami i petycjami wpływającymi do Rady Miejskiej.

SKARGI I WNIOSKI
Wymagania związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg i wniosków określa kodeks postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą. Zgodnie z art. 227 k.p.a. przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności bądź interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

PETYCJE
Zasady składania i rozpatrywania petycji określa ustawa o petycjach (dalej u.p.). W art. 2 ust. 3 u.p. przyjęto, że przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Petycja może być złożona w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję bądź podmiotu trzeciego, za jego zgodą.
Skargi, wnioski i petycje powinny być składane w formie pisemnej do Biura Rady Miejskiej.
Istnieje również możliwość spotkania z członkami Komisji po wcześniejszym ustaleniu terminu w Biurze Rady Miejskiej.

Kontakt z Biurem Rady Miejskiej:
Referat Organizacji i Spraw Społecznych
ul. Granitowa 2
tel. 75 75 47 705
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!