×

Uwaga

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Rodzaj nieruchomości: nieruchomość niezabudowana

Oznaczenie w ewidencji gruntów i budynków:  działka nr 143/3, 144/4 i 145/2 obr. 0001

Powierzchnia działek: 1653 m2

Lokalizacja: w strefie pośredniej przy ul. Wolności

Sytuacja prawna: własność Gminy Szklarska Poręba

Nr Księgi wieczystej: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla działek nr 143/3 i nr 144/4 oraz dla innych gminnych nieruchomości prowadzi księgę wieczystą KW NR  JG1J/00092493/1, a dla działki nr 145/2 prowadzi księgę wieczystą KW NR  JG1J/00111234/8. Dział III księgi wieczystej JG1J/00111234/8 zawiera wpis o obciążeniu ograniczonym prawie rzeczowym  na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 145/1 i nr 144/3 położonych w Szklarskiej Porębie, w brzmieniu:

bezterminowa i odpłatna służebność drogowa (droga konieczna) polegającą na prawie przechodu i przejazdu pasem drogi o powierzchni około 22,00 m2 przez nieruchomość położoną w Szklarskiej Porębie przy ulicy wolności, stanowiącą działki gruntu nr 145/2, na rzecz każdoczesnego właściciela działek gruntu nr 145/1 i nr 144/3 położonych w Szklarskiej Porębie (KWnr JG1j/00011239/2), przy czym zakres korzystania ze służebności określa załącznik graficzny do aktu notarialnego, stanowiącego podstawę wpisu.

W chwili sprzedaży działki nr 143/3 i nr 144/4 zostaną odłączone z księgi wieczystej JG1J/00092493/1 i dołączone do księgi wieczystej KW NR  JG1J/00111234/8.

Sposób udostępnienia nieruchomości: sprzedaż

Tryb nabycia: przetarg ustny nieograniczony

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:  nieruchomość znajduje się na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie Białej Doliny w Szklarskiej Porębie (uchwała Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr LXII/673/18 z 28 września 2018 r.). Działki oznaczone są na rysunku planu symbolem MU.1 – tereny zabudowy mieszkalno-usługowej z przeznaczeniem podstawowym: tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej oraz tereny zabudowy usługowej, ponadto z przeznaczeniem uzupełniającym: infrastruktura techniczna oraz drogi wewnętrzne i parkingi. Obiekty infrastruktury technicznej lokalizowane na wydzielonych działkach nie mogą zajmować więcej niż 10% powierzchni terenu.

Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia

Istniejące uzbrojenie: teren znajduje w zasięgu wody (z przebiegiem sieci wodociągowej przez działkę nr 145/2), kanalizacji (z przebiegiem sieci kanalizacyjnej przez działkę nr 145/2 i przez działkę 144/4), gazu telefonu i energii elektrycznej.  

Opis nieruchomości: nieruchomość o nieregularnym, ale korzystnym kształcie.

Informacja o terenach przyległych: działki położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej i czynnej linii kolejowej

Cena wywoławcza nieruchomości: 680.000,- zł netto
(do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%)

Przetarg 29 maja 2023 r. o godzinie 13
w sali nr 2 Urzędu miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2

Dokumenty:

 

wolnosci 1

wolnosci 2

mapa wolnosci

Wolności