×

Uwaga

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Rodzaj nieruchomości: nieruchomość niezabudowana.

Oznaczenie w ewidencji gruntów i budynków:  działka nr 192/1 obr. 0001.

Powierzchnia działki: 993 m2

Lokalizacja: w strefie pośredniej przy ul. Sudeckiej.

Sytuacja prawna: własność Gminy Szklarska Poręba.

Księga wieczysta: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla tej działki i dla innych działek prowadzi księgę wieczystą KW NR  JG1J/00092510/7. W chwili sprzedaży dla nieruchomości zostanie założona nowa księga wieczysta.

Sposób udostępnienia nieruchomości: sprzedaż.

Tryb nabycia: przetarg ustny nieograniczony.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość znajduje się na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie Białej Doliny w Szklarskiej Porębie (uchwała Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr LXII/673/18 z 28 września 2018 r.). Działka oznaczona jest na rysunku planu symbolem MU.5 z przeznaczeniem podstawowym:

  • tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej
  • tereny zabudowy usługowej

oraz z przeznaczeniem uzupełniającym:

  • infrastruktura techniczna
  • drogi wewnętrzne i parkingi

Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia

Istniejące uzbrojenie: działka z dobrym dojazdem, w zasięgu wody, kanalizacji, telefonu i energii elektrycznej.  

Opis nieruchomości: działka o nieregularnym kształcie,  niezagospodarowana, o dobrym nasłonecznieniu.
Informacja o terenach przyległych: nieruchomość w sąsiedztwie zieleni oraz zabudowy mieszkalnej i tras biegowych.

Cena wywoławcza nieruchomości: 580.000,- zł netto
(do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%)

Przetarg odbędzie się 29 maja 2023 r. o godzinie 13
w sali nr 2 Urzędu miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2

Dokumenty:

 

sudecka 1

sudecka 2

mapa

Sudecka zasadnicza