×

Uwaga

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Rodzaj nieruchomości: nieruchomość niezabudowana

Oznaczenie w ewidencji gruntów i budynków:  działka nr 906 obr. 0006

Powierzchnia działki: 877 m2

Lokalizacja: w strefie centralnej przy ul. Małej

Sytuacja prawna: własność Gminy Szklarska Poręba.

Nr Księgi wieczystej: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla tej działki i dla innych działek prowadzi księgę wieczystą KW NR  JG1J/00093664/8. W chwili sprzedaży dla nieruchomości zostanie założona nowa księga wieczysta.

Sposób udostępnienia nieruchomości: sprzedaż.

Tryb nabycia: przetarg ustny nieograniczony.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość znajduje się na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obszarze ulic Jeleniogórskiej, Kołłątaja, 1 Maja, Małej i Krótkiej w Szklarskiej Porębie (uchwała Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr XXXVI/403/21 z 25 lutego 2021 r.). Działka oznaczona jest na rysunku planu symbolem MP/U7 z przeznaczeniem podstawowym: tereny zabudowy mieszkaniowo-pensjonatowej lub zabudowy usługowej oraz z przeznaczeniem uzupełniającym: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, ciągi komunikacyjne, parkingi.

Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia.

Istniejące uzbrojenie: działka z dobrym dojazdem, w zasięgu wody, kanalizacji, gazu, telefonu i energii elektrycznej oraz z przebiegiem instalacji wodnej przez część działki.

Opis nieruchomości: nieruchomość o nieregularnym kształcie,  niezagospodarowana, o dobrym nasłonecznieniu.

Informacja o terenach przyległych: nieruchomość położona w ścisłym centrum miasta, w sąsiedztwie zieleni oraz zabudowy mieszkalnej oraz obiektów użyteczności publicznej.

Cena wywoławcza nieruchomości:  620.000,- zł netto
(do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%)

Przetarg odbędzie się 29 maja 2023 r. o godzinie 13
w sali nr 2 Urzędu miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2

Dokumenty:

 

mala 1

mala ortomapa

mala mapa

mala zasadnicza